XEM ĐIỂM ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Giới thiệu Đào tạo chính quy Đào tạo CLC, Tiên tiến, LKQT Các hệ đào tạo khác Chương trình đào tạo Thông tin sinh viên Quy chế- quy định Mẫu đơn Giáo trình-bài giảng Thông tin Tốt nghiệp Các chuẩn đầu ra Chứng chỉ GDTC - GDQP
Số lần xem:
*
*
*
*

Đểxem bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳ 2 năm học 2013-2014:

Đểxem bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳ 2 năm học 2012-2013 mờiclick vào đâydata/file/HocKy122/.

Bạn đang xem: Xem điểm đại học nông lâm

Đểxem bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳ 1 năm học 2012-2013 mờiclick vào đây data/file/HocKy121/.

Đểxem bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳ 2 năm học 2011-2012 mờiclick vào đâydata/file/HocKy112/DiemThi/.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Sci Hub - TảI TàI LiệU MiễN Phí VớI Sci

Đểxem bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳ 1 năm học 2011-2012 mờiclick vào đâydata/file/HocKy111/DiemThi/.

Để xem bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳ3 năm học 2010-2011(các môn học giai đoạn đại cương) mờiclick vào đây data/file/HocKy103/DiemThi/

Để xem bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳ2 năm học 2010-2011(các môn học giai đoạn đại cương) mờiclick vào đây data/file/Hocky102/DiemThiHK102/: .

Để xem bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳ1 năm học 2010-2011(các môn học giai đoạn đại cương) mờiclick vào đây: data/file/Hocky102/Diemthi/

Để xem bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳ2 năm học 2009-2010(các môn học giai đoạn đại cương) mờiclick vào đây: data/file/HocKy093/Diemthi/

Để xem bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳ2 năm học 2009-2010(các môn học giai đoạn đại cương) mờiclick vào đây: data/file/Hocky092/DiemThi/

Để xem bảng điểmthi hệ Chính quy học kỳ 1 năm học 2009-2010(các môn học giai đoạn đại cương) mờiclick vào đây: data/file/HocKy091/Diemthi/


Để xem bảng điểmthi lần 1hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2008-2009(các môn học giai đoạn đại cương) mờiclick vào đây:http://daotao.jualkaosmuslim.com.edu.vn/dslop/diemgoc/Chinhquy/HK1_0809/

Điểm thi Chính trị Tổng hợp Khoá 2005 data/file/CTTH_Khoa2005/

Để xem bảng điểmthi lần 1hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2007-2008(các môn học giai đoạn đại cương) mờiclick vào đây:http://daotao.jualkaosmuslim.com.edu.vn/dslop/diemgoc/Chinhquy/HK1_0708/

Xem điểm thi Tư Tưởng HCM các lớp Đại Học Khóa 2004 và Cao Đẳng Khoá 2005 click vào đây:http://daotao.jualkaosmuslim.com.edu.vn/dslop/diemgoc/Chinhquy/HK1_0708/

Để xem bảng điểm thi lần 2hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2007-2008(các môn học giai đoạn đại cương) mờiclick vào đây:http://daotao.jualkaosmuslim.com.edu.vn/dslop/diemgoc/Chinhquy/HK1_0708/thilai/

* Lưu ý: Để xem được bảng điểm máy tính của bạn phải được cài sẳn phần mềm đọc được định dạng file .PDF như Acrobat Reader...