Weightlifting Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ jualkaosmuslim.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Weightlifting là gì

the activity of lifting heavy bars to strengthen the muscles, either for exercise or in a competition
The danh sách includes weightlifting, wrestling, volleyball—which was mentioned earlier—handball, basketball, modern pentathlon, triathlon, juvày, curling, bobsleigh & speed-skating.
However, its sports facilities are also home to many elite athletes in various sports, including basketball, weightlifting, judo, karate and hockey.
The number of girls—or boys—who wanted lớn bởi vì weightlifting was not substantial, & the only place where they could have a canoe was on the local duông xã pond.
Medals were awarded in the following sports: archery, dartchery, athletics, swimming, weightlifting, fencing, snooker, table tennis & basketball.
For those games, it hosted the athletics, equestrian, field hockey, football, gymnastics, modern pentathlon, rugby union, tug of war, & weightlifting events.
As well as a basketball team it also has boccia, hockey, và wheelchair tennis teams, & promotes athletics, weightlifting, archery, & table tennis.
At the age of 16 he started to practice weightlifting too, & originally considered a career in carpentry.
There are five sầu different opponents to compete against in events like long jump, the 100-meter dash, and weightlifting.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu đạt ý kiến của các biên tập viên jualkaosmuslim.com jualkaosmuslim.com hoặc của jualkaosmuslim.com University Press tuyệt của những bên cấp phép.

Xem thêm: Gen Z Là Gì ? Chân Dung Của Gen Z

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn jualkaosmuslim.com English jualkaosmuslim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message