TRANSFER TO LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

transfer
*

transfer /"trænsfə:/ danh từ sự dịch rời, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự nhường lại, sự gửi cho (nghệ thuật) bản đồ dùng lại sự thulặng gửi (nhân viên cấp dưới...) sự chuyển khoản (tài vụ) vé chuyển xe tàu (nhằm liên tục đi bên trên tuyến đường khác) binh sỹ thuyên chuyển (từ bỏ đơn vị chức năng này sang trọng đơn vị chức năng khác) đụng từ dời, đưa, dọn nhượng, dường, gửi choto lớn transfer land: nhượng đất đồ lại, in lại thuyên ổn chuyển (nhân viên cấp dưới...)khổng lồ transfer a student from English department khổng lồ Chinese department: gửi một học viên tự khoa Anh sang trọng khoa Trung chuyển xe, đổi xe pháo (để liên tục đi trên tuyến phố khác)
<"trænsfə:> danh từ o sự chuyển; sự truyền; sự biến đổi § bank transfer : sự chuyển khoản qua bank § energy transfer : sự biến đổi năng lượng § heat transfer : sự truyền nhiệt § mass transfer : sự chuyền khối § vapor transfer : sự chuyển hơi nước § transfer of vibration : sự truyền chấn động § transfer bottle : bình chuyển mẫu § transfer prover : bộ hiệu chỉnh truyền động
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive The war caused a massive transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power khổng lồ the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her boss recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer to a ngân hàng account. | data, information, knowledge | l&, property | population | resource | technology | tệp tin, multimedia, software | inter-company, inter-hospital, etc. | bank, capital, cash, credit, financial, money, mô tả, stoông xã | electronic, telegraphic | embryo, gene | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, miễn phí, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sầu sb His club have sầu given him a free transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN khuyễn mãi giảm giá, fee, các mục, payment, price, system (all in football)

PREPhường. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Transfer to là gì

a ticket that allows a passenger lớn change conveyances

v.

move from one place lớn another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient to lớn another hospital

cause to lớn change ownership

I transferred my stochồng holdings khổng lồ my children


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location lớn another. 2. The passing of program control from one portion of code to lớn another.vb. To move sầu data from one place to lớn another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: Ý Nghĩa Thực Sự Của Ấn Đền Trần Nam Định, Cần Hiểu Đúng Về Ý Nghĩa Của Lễ Khai Ấn Đền Trần

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or buổi tiệc ngọt khổng lồ another.

Investopedia Financial Terms


Transfer

A tax-không tính phí, non-reportable movement of assets between retirement plans.