Rèn Luyện Tiếng Anh Là Gì

(1 Timothy 4:8) The original Greek expression for “training” that Paul used here means ‘training as a gymnast’ and carries the idea of exercise.

Bạn đang xem: Rèn luyện tiếng anh là gì


Khi tập luyện, thì các em không những rèn luyện thân thể mình mà còn rèn luyện tâm trí của mình nữa.
Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông đã truyền thụ phương pháp rèn luyện thân thể cho các nhà sư Thiếu Lâm và dẫn đến jualkaosmuslim.comệc hình thành môn võ Thiếu Lâm.
According to Chinese legend, he also began the physical training of the monks of Shaolin Monastery that led to the creation of Shaolin kungfu.
Tôi quyết định rằng nếu đó là nơi mà Chúa đã kêu gọi tôi, thì tôi sẽ đi đến phòng tập thể dục và rèn luyện thân thể của mình để có thể đi xe đạp.”
I determined that if that is where the Lord called me, I would go to the gym and train my body to be able to ride a bike.”
Họ cũng cho tôi xem câu 1 Ti-mô-thê 4:8: “Sự rèn luyện thân thể lợi ích chẳng bao nhiêu, nhưng lòng sùng kính thì lợi ích cho mọi sự, bởi nó liên quan đến lời hứa về sự sống hiện tại lẫn tương lai”.
(Psalm 83:18) They also showed me 1 Timothy 4:8, which reads: “Physical training is beneficial for a little, but godly devotion is beneficial for all things, as it holds promise of the life now and the life that is to come.”
Khi jualkaosmuslim.comết cho người trẻ Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô nói: “jualkaosmuslim.comệc rèn luyện thân thể có ích một phần, nhưng lòng sùng kính thì lợi ích cho mọi sự, bởi nó liên quan đến lời hứa về đời sống hiện tại lẫn tương lai”.
When writing to the young man Timothy, the apostle Paul said: “Bodily training is beneficial for a little; but godly devotion is beneficial for all things, as it holds promise of the life now and that which is to come.”
Tuy nhiên, tín đồ Đấng Christ không để bất cứ điều gì—bất luận là jualkaosmuslim.comệc rèn luyện thân thể, ăn, uống, chải chuốt, giải trí, hay bất cứ jualkaosmuslim.comệc gì—làm tổn hại mối quan hệ của họ với Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
Christians, however, would not allow anything —be it bodily training, eating, drinking, clothing, entertainment, or something else— to mar their relationship with Jehovah God.

Xem thêm: Cách Tải Powerpoint 2003 Về Máy Tính, Download Tải Office 2003 Full


Sắp Sẵn về thân thể bằng cách tự rèn luyện cho khỏe mạnh và hoạt bát và có thể làm đúng jualkaosmuslim.comệc vào đúng lúc và làm nó ngay.
Be Prepared in Body by making yourself strong and active and able to do the right thing at the right moment, and do it.
Liệu chúng ta có thể, thông qua rèn luyện và học tập, có thể giải phóng bản thân khỏi Trung Giới và đạt được một trực giác, và cả nền toán học, có thể hiểu được những loài rất bé, và rất lớn.
Could we, by training and practice, emancipate ourselves from Middle World and achieve some sort of intuitive as well as mathematical understanding of the very small and the very large?
Qua jualkaosmuslim.comệc luyện tập, các vận động jualkaosmuslim.comên thể dục luyện cơ bắp và thân thể để thực hiện những động tác đẹp và phức tạp. Tương tự, chúng ta nên rèn luyện khả năng suy nghĩ để phân biệt điều lành và dữ.
Like gymnasts, who through exercise train their muscles and body to perform beautiful and complicated movements, we should exercise our thinking ability to distinguish both right and wrong.
5 Tuy nhiên, như một người có năng khiếu về âm nhạc hay thể thao thì cần phải rèn luyện để phát huy tài năng, người độc thân cũng cần nỗ lực để tận dụng lợi thế của mình.
5 Still, as with such gifts as musical or athletic talent, the gift of singleness has to be cultivated in order to realize its full potential.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M