R&B VIỆT

Ý kiến bình luận sẽ tiến hành gửi mang lại jualkaosmuslim.com: Bằng cách nhấn nút gửi, chủ kiến đánh giá của các bạn sẽ được thực hiện để nâng cấp các sản phẩm và hình thức dịch vụ của jualkaosmuslim.com. Chính sách về quyền riêng rẽ tứ.

Bạn đang xem: R&b việt


Trong bài viết này

Applies to:

*
Visual Studio
*
Visual Studio for Mac

R Markdown is a document format that turns analysis in R into high-quality documents, reports, presentations, và dashboards.

R Tools for Visual Studio (RTVS) provides a R Markdown cống phẩm template, editor support (including IntelliSense for R code within the editor), tệp tin generation capabilities, and live pReview.

Using R Markdown

Cthua trận Visual Studio.

Xem thêm: Cách Nấu Lẫu Mắm - Cách Nấu Lẩu Mắm Ngon Như Người Miền Tây

Restart Visual Studio, which should pichồng up the pandoc installation.

Create a new R Markdown file using the File > New > File menu commvà and selecting R > R Markdown from the list. In the context of a project, right-cliông chồng the project in Solution Explorer & select Add R Markdown (or Add > New Item và selecting R Markdown from the list).

The mặc định contents of the new tệp tin are as follows:

---title: "Untitled"output: html_document---This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and jualkaosmuslim.com Word documents. For more details on using R Markdown see .When you select the **R Tools | Publish | Preview** button, a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code chunk lượt thích this:```rsummary(cars)```You can also embed plots, for example:```r, echo=FALSEplot(cars)```Note that the `emang lại = FALSE` parameter was added to lớn the code chunk khổng lồ prsự kiện printing of the R code that generated the plot.

Previews

Visual Studio 2017 version 15.5 và later automatically provide live sầu pReviews for R Markdown. To turn on automatic sync between the editor & the previews, select R Tools > Markdown > Automatic Sync (Ctrl+Shift+Y). If you aren"t using automatic sync, you can refresh the pđánh giá using R Tools > Markdown > Reload R Markdown Preview.

You can also pnhận xét the file in HTML, PDF, and jualkaosmuslim.com Word formats by right-clicking in the editor & selecting one of the Preview commands. The same commands are also available on the R Tools > Markdown thực đơn. (In earlier versions of Visual Studio these commands are found on the R Tools > Publish menu.)