Nhóm halogen hóa 10

The Ministry of Comtháng Sense: How khổng lồ Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, & Corporate BS Martin Lindstrom

Bạn đang xem: Nhóm halogen hóa 10

*

Ladies Get Paid: The Ultimate Guide lớn Breaking Barriers, Owning Your Worth, & Taking Comm& of Your Career Claire Wasserman
*

*

How khổng lồ Lead: Wisdom from the World's Greachạy thử CEOs, Founders, & Game Changers David M. Rubenstein
*

How I Built This: The Unexpected Paths to lớn Success from the World's Most Inspiring Entrepreneurs Guy Raz
*

Xem thêm: Tìm Việc Làm Sóc Trăng Giải Quyết Việc Làm Giúp Người Dân Thoát Nghèo Bền Vững

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives & What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine
Billion Dollar Br& Club: How Dollar Shave Club, Warby Parker, and Other Disruptors Are Remaking What We Buy Lawrence Ingrassia
We Should All Be Millionaires: Change Your Thinking, Build Bank, and Claim Your Independence Rachel Rodgers
Twelve & a Half: Leveraging the Emotional Ingredients Necessary for Business Success Gary Vaynerchuk
Your Work from trang chủ Life: Redefine, Reorganize and Reinvent Your Remote Work (Tips for Building a Home-Based Working Career) M.J. Fievre
Just Work: How to lớn Root Out Bias, Prejudice, & Bullying khổng lồ Build a Kick-Ass Culture of Inclusivity Kimberly Scott
The Three Happy Habits: Techniques Leaders Use to lớn Fight Burnout, Build Resilience và Create Thriving Workplace Cultures Beth Ridley

Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10

1. Tóm tắt triết lý hoá học tập vô cơ 10 Chƣơng 5 : NHÓM HALOGEN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. Vị trí trong bảng HTTH những nguyên tố. Gồm có các nguyên ổn tố 9F 17Cl 35Br 53I 85At. Phân tử dạng X2 nhƣ F2 khí màu sắc lục nphân tử, Cl2 khí màu sắc tiến thưởng lục, Br2 lỏng màu nâu đỏ, I2 tinch thể tím. Dễ dìm thêm 1 electron nhằm đạt thông số kỹ thuật bền vững của khí hãn hữu X + 1e  X- (X : F , Cl , Br , I ) F bao gồm độ âm năng lượng điện lớn số 1 , chỉ bao gồm số oxi hoá –1. Các halogene còn lại ngoại trừ số oxi hoá –1 còn có số oxi hoá dƣơng nhƣ +1 , +3 , +5 , +7 Tính tan của muối bột bạc AgF AgCl AgBr AgI tung nhiều White rubi lục đá quý đậm II. CLO Trong thoải mái và tự nhiên Clo tất cả 2 đồng vị 35 17 Cl (75%) và 37 17 Cl (25%) M Cl=35,5 Là hóa học khí, color vàng , hương thơm xốc , độc cùng nặng nề rộng không gian. Cl2 tất cả một liên kết cùng hóa trị, dễ dãi tsi gia phản nghịch ứng,là một trong chất oxihóa khỏe khoắn. Tsi gia các bội phản ứng Clo là chất oxyhoá , tuy nhiên clo cũng có khả năng vào vai trò là chất khử. 1.Tính hóa học hoá học tập a. Tác dụng với kim loại : (đa số kim loại và bao gồm t0 để khơi color làm phản ứng) tạo nên muối clorua ( có hoá trị tối đa ) 2Na + Cl2 0 t 2NaCl 2sắt + 3Cl2 0 t 2FeCl3 Cu + Cl2 0 t CuCl2 b. Tác dụng với phim kim(cần có nhiệt độ hoặc tất cả ánh sáng) H2 + Cl2 as 2HCl Cl2 + 2S  S2Cl2 2Phường + 3Cl2 0 t 2PCl3 Cl2 không công dụng thẳng cùng với O2. c. Tác dụng với cùng một só vừa lòng hóa học tất cả tính khử: H2S + Cl2 0 t 2HCl + S 3Cl2 + 2NH3  N2 + 6HCl Cl2 + SO2 + 2H2O  H2SO4 + 2HCl d. Cl2 còn tham gia phản ứng cùng với phương châm vừa là hóa học ôxihóa, vừa là chất khử. Tác dụng cùng với nuớc Khi hoà tung vào nƣớc , một phần Clo công dụng (Thuận nghịch) Cl 0 2 + H2O  HCl + HClO ( Axit hipoclorơ) Axit hipoclorơ tất cả tính oxy hoá bạo gan, nó phá hửy các color vì thế nƣớc clo tuyệt clo độ ẩm bao gồm tính tẩy màu sắc do. Tác dụng cùng với dung dịch bazơ Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O ( nƣớc javel) 2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học tập 2010 - 2011 Hỗ trợ kiến thức và kỹ năng hố học tập 10 Trang 18