KINH GIẢNG ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

*
Kinh Đại Bát Niết-bànĐoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến Việt dịch, Nguyễn Minh Hiển hiệu đính thêm Hán vănMời xem vào Tlỗi phòng
Lời nói đầu mang đến lần tái bạn dạng năm năm ngoái Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/143.mp3 Lời nói đầu Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/144.mp3 QUYỂN 1 - Phđộ ẩm THỌ MẠNG - Thứ độc nhất – Phần một Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông media.jualkaosmuslim.com/audiobook/145.mp3 QUYỂN 2 - Phđộ ẩm THỌ MẠNG - Phđộ ẩm thứ nhất – Phần hai Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minc Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/146.mp3 QUYỂN 3 - Phđộ ẩm THỌ MẠNG - Phđộ ẩm trước tiên – Phần bố Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minc Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/147.mp3 QUYỂN 4 - Phđộ ẩm TÁNH NHƯ LAI - Phđộ ẩm sản phẩm bốn – Phần một Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông media.jualkaosmuslim.com/audiobook/148.mp3 QUYỂN 5 - Phđộ ẩm TÁNH NHƯ LAI - Phđộ ẩm đồ vật tư – Phần nhị Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/149.mp3 QUYỂN 6 - Phẩm TÁNH NHƯ LAI - Phđộ ẩm máy tứ – Phần bố Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông media.jualkaosmuslim.com/audiobook/150.mp3 QUYỂN 7 - Phđộ ẩm TÁNH NHƯ LAI - Phẩm thứ tứ – Phần tứ Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông media.jualkaosmuslim.com/audiobook/151.mp3 QUYỂN 8 - Phẩm TÁNH NHƯ LAI - Phđộ ẩm máy tư – Phần năm Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/152.mp3 QUYỂN 9 - Phẩm TÁNH NHƯ LAI - Phẩm sản phẩm tư – Phần sáu Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/153.mp3 QUYỂN 10 - Phẩm TÁNH NHƯ LAI - Phđộ ẩm sản phẩm công nghệ tứ – Phần bảy Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minc Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/154.mp3 QUYỂN 11 - Phẩm THỊ HIỆN BỆNH - Phđộ ẩm thứ sáu Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/155.mp3 QUYỂN 12 - Phẩm THÁNH HẠNH - Phẩm sản phẩm bảy – Phần hai Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minc Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/156.mp3 QUYỂN 13 - Phẩm THÁNH HẠNH - Phẩm đồ vật bảy – Phần cha Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/157.mp3 QUYỂN 14 - Phẩm THÁNH HẠNH - Phẩm đồ vật bảy – Phần tứ Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/158.mp3 QUYỂN 15 - Phẩm HẠNH THANH TỊNH - Phđộ ẩm đồ vật tám - Phần một Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/159.mp3 QUYỂN 16 - Phẩm HẠNH THANH TỊNH - Phđộ ẩm sản phẩm tám – Phần nhị Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/160.mp3 QUYỂN 17 - Phẩm HẠNH THANH TỊNH - Phđộ ẩm trang bị tám – Phần bố Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/161.mp3 QUYỂN 18 - Phẩm HẠNH THANH TỊNH - Phđộ ẩm lắp thêm tám – Phần tứ Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/162.mp3 QUYỂN 19 - Phẩm HẠNH THANH TỊNH - Phđộ ẩm thứ tám – Phần năm Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/163.mp3 QUYỂN trăng tròn - Phđộ ẩm HẠNH THANH TỊNH - Phẩm sản phẩm tám – Phần sáu Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minc Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/164.mp3 QUYỂN 21 - Phẩm BỒ TÁT QUANG MINH BIẾN CHIẾU CAO QUÝ ĐỨC VƯƠNG - Phđộ ẩm trang bị mười - Phần một Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông media.jualkaosmuslim.com/audiobook/165.mp3 QUYỂN 22 - Phẩm BỒ TÁT QUANG MINH BIẾN CHIẾU CAO QUÝ ĐỨC VƯƠNG - Phđộ ẩm lắp thêm mười – Phần hai Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/166.mp3 QUYỂN 23 - Phđộ ẩm BỒ TÁT QUANG MINH BIẾN CHIẾU CAO QUÝ ĐỨC VƯƠNG - Phẩm sản phẩm công nghệ mười – Phần cha Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/167.mp3 QUYỂN 24 - Phđộ ẩm BỒ TÁT QUANG MINH BIẾN CHIẾU CAO QUÝ ĐỨC VƯƠNG - Phđộ ẩm thứ mười – Phần bốn Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/168.mp3 QUYỂN 25 - Phđộ ẩm BỒ TÁT QUANG MINH BIẾN CHIẾU CAO QUÝ ĐỨC VƯƠNG - Phẩm đồ vật mười – Phần năm Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/169.mp3 QUYỂN 26 - Phẩm BỒ TÁT QUANG MINH BIẾN CHIẾU CAO QUÝ ĐỨC VƯƠNG - Phẩm thiết bị mười – Phần sáu Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minc Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông media.jualkaosmuslim.com/audiobook/170.mp3 QUYỂN 27 - Phẩm BỒ TÁT SƯ TỬ HỐNG - Phẩm vật dụng mười một - Phần một Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông media.jualkaosmuslim.com/audiobook/171.mp3 QUYỂN 28 - Phđộ ẩm BỒ TÁT SƯ TỬ HỐNG - Phđộ ẩm sản phẩm công nghệ mười một – Phần hai Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/172.mp3 QUYỂN 29 - Phđộ ẩm BỒ TÁT SƯ TỬ HỐNG - Phđộ ẩm đồ vật mười một – Phần bố Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minc Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/173.mp3 QUYỂN 30 - Phẩm BỒ TÁT SƯ TỬ HỐNG - Phẩm máy mười một – Phần tứ Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/174.mp3 QUYỂN 31- Phđộ ẩm BỒ TÁT SƯ TỬ HỐNG - Phẩm đồ vật mười một – Phần năm Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/175.mp3 QUYỂN 32 - Phđộ ẩm BỒ TÁT SƯ TỬ HỐNG - Phẩm sản phẩm mười một – Phần sáu Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minc Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông media.jualkaosmuslim.com/audiobook/176.mp3 QUYỂN 33 - Phẩm BỒ TÁT CA DIẾPhường - Phẩm sản phẩm công nghệ mười nhị - Phần một Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/177.mp3 QUYỂN 34 - Phđộ ẩm BỒ TÁT CA DIẾPhường - Phđộ ẩm thiết bị mười hai - Phần nhị Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minc Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/178.mp3 QUYỂN 35 - Phđộ ẩm BỒ TÁT CA DIẾPhường - Phđộ ẩm lắp thêm mười nhì – Phần tía Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minch Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/179.mp3 QUYỂN 36 - Phđộ ẩm BỒ TÁT CA-DIẾPhường - Phẩm thiết bị mười nhị – Phần tứ Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/180.mp3 QUYỂN 37 - Phđộ ẩm BỒ TÁT CA-DIẾPhường - Phẩm thiết bị mười nhì – Phần năm Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/181.mp3 QUYỂN 38 - Phẩm BỒ TÁT CA-DIẾPhường - Phẩm vật dụng mười nhị – Phần sáu Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minh Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinch Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông media.jualkaosmuslim.com/audiobook/182.mp3 QUYỂN 39 - Phđộ ẩm KIỀU-TRẦN-NHƯ - Phẩm máy mười ba - Phần một Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minc Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông media.jualkaosmuslim.com/audiobook/183.mp3 QUYỂN 40 - Phđộ ẩm KIỀU-TRẦN-NHƯ - Phđộ ẩm sản phẩm mười tía - Phần nhị Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minc Tiến, Nguyễn Minc Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/184.mp3 Phần cuối - Các vị sa-môn Nhã-na-bạt-đà-la, Hội Ninch... thuộc dịch - QUYỂN 41 - Phđộ ẩm KIỀU-TRẦN-NHƯ - Phđộ ẩm đồ vật mười tía - Phần ba Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minc Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinh Đại Bát Niết-bàn https://media.jualkaosmuslim.com/audiobook/185.mp3 QUYỂN 42 - LINH ỨNG KHI TRÀ-TỲ - Phđộ ẩm sản phẩm công nghệ cha Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minch Tiến, Nguyễn Minc Hiển - Diễn đọc: Diệu Pháp Âm https://www.jualkaosmuslim.com/bookcover/small/8.jpg Kinc Đại Bát Niết-bàn https://truyền thông.jualkaosmuslim.com/audiobook/186.mp3