Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cá Nhân Năm Học 2017-2018

PHÒNG GD& ĐT CÁI NƯỚC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỚI 2 * CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trần Thới 2, ngày 09 tháng 10 năm 2018 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018 Họ và tên giáo viên: .............................; Ngày tháng năm sinh: ................... Tổ chuyên môn: .................................. Giáo viên giảng dạy lớp: ...................... Nhiệm vụ được giao trong năm học: 2017-2018 Căn cứ Kế hoạch số: 06/KHBDTXTT2, ngày 09 tháng 10


Thể loại Giáo án bài giảng Khác (Lớp 4)

Số trang 1

Loại tệp doc

Kích thước 0.10 M

Tên tệp ke hoach boi duong thuong xuyen ca nhan nam 2017 2018 copy doc


PHÒNG GD& ĐT CÁI NƯỚC

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỚI 2

*

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*
 

Trần Thới 2, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

*
 

Họ và tên giáo viên: .............................; Ngày tháng năm sinh: ...................

Bạn đang xem: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2017-2018

Tổ chuyên môn: ..................................

Giáo viên giảng dạy lớp: ......................

Nhiệm vụ được giao trong năm học: 2017-2018

Căn cứ Kế hoạch số: 06/KHBDTXTT2, ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Trường TH Trần Thới 2 về việc bồi dưởng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018;

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tất cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của ngành;

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên; năng lực đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng GV của các tổ chuyên môn ở đơn vị;

2. Yêu cầu:

Nội dung bồi dưỡng theo chương trình BDTX của Bộ GD&ĐT ban hành.

Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với GV trong công tác bồi dưỡng;

CB, GV, các tổ chuyên môn, kịp thời rút kinh nghiệm sau mỗi mô đun được bồi dưỡng để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của BDTX; vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động giảng dạy và giáo dục;

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng bắt buộc:

Tất cả CBQL, GV đang giảng dạy, làm công tác thư viện, thiết bị tại đơn vị;

2. Đối tượng được miễn giảm, hoãn BDTX: (Thực hiện theo Kế hoạch số: 1256/KH -PGD&ĐT, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo Cái Nước về việc bồi dưởng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2016-2017);

III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG.

Nội dung BDTX trong chương trình BDTX do Bộ GD&ĐT ban hành với tổng thời lượng 120 tiết/ năm học/ GV.


* Khối kiến thức bắt buộc: 60 tiết/ năm/ GV.

1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/ GV.

TT

Nội dung

Số tiết

1

Tập huấn nâng cao năng lực giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật cho CBQL,giáo viên cấp tiểu học.

15

2

Tập huấn công tác tư vấn tâm lý.

15

3

Số tiết

30

2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/ năm học/ CBQL/GV;

Tất cả CBQL, GV được tiếp thu trong đợt bồi dưỡng chính trị hè 2017 và được viết bài thu hoạch.

Xem thêm: 11 Loài Rắn Hổ Mây Có Độc Không, Rắn Hổ Mây Là Gì

Bồi dưỡng chính trị, nghị quyết, chính sách của Đảng như: Nghị quyết TW4, NQ TW5, chuyên đề năm 2017; tình hình kinh tế thế giới, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đó đề ra 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp...

Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017....

3. Nội dung bồi dưỡng 3 (khối kiến thức tự chọn): 60 tiết/ năm học/ GV.

Mô đun TH 13: Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

1. Vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học

2. Hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học

3. Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị dạy học

Mô đun TH 40: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học ở tiểu học

1. Xác định mục tiêu bài học tăng cường giáo dục kỹ năng sống.

2. Cấu trúc kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống.

3. Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống.

Mô đun TH 42: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số hoạt động ngoại khoá ở tiểu học.

1. Xác định mục tiêu hoạt động ngoại khoá có tăng cường giáo dục kỹ năng sống.

2. Cấu trúc kế hoạch hoạt động ngoại khoá theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống.

3. Thực hành thiết kế kế hoạch hoạt động ngoại khoá theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống.