IMGP6049" data-photonic-tooltip="IMGP6049" data-photonic-media-type="image" /> IMGP6049" data-photonic-tooltip="IMGP6049" data-photonic-media-type="image" />

NHÀ THỜ GIÁO XỨ XUÂN AN

GPVO – Trong gần như ngày du lịch của tuần chầu đền tạ Chúa Giêsu thánh Thể, giáo xđọng Xuân An với chuẩn giáo xứ Bàn Thạch hân hoan tiếp nhận Đức Giám mục Giáo phận Anphong Nguyễn Hữu Long viếng thăm cùng cử hành thánh lễ ban Bí tích Thêm mức độ cho các em nhỏ vào giáo xứ đọng.

Giáo xứ đọng Xuân An

*
IMGP6031" data-photonic-tooltip="IMGP6031" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50339172678/" >
*
IMGP6049" data-photonic-tooltip="IMGP6049" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50339864381/" >
*
IMGP6055" data-photonic-tooltip="IMGP6055" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50339176478/" >
*
IMGP6062" data-photonic-tooltip="IMGP6062" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50339178098/" >
*
IMGP6067" data-photonic-tooltip="IMGP6067" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50339178998/" >
*
IMGP6073" data-photonic-tooltip="IMGP6073" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50339869496/" >
*
IMGP6104" data-photonic-tooltip="IMGP6104" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50339871291/" >
*
IMGP6108" data-photonic-tooltip="IMGP6108" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50339872026/" >
*
IMGP6135" data-photonic-tooltip="IMGP6135" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50340029177/" >
*
IMGP6145" data-photonic-tooltip="IMGP6145" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50340030642/" >
*
IMGP6158" data-photonic-tooltip="IMGP6158" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50340048067/" >
*
IMGP6169" data-photonic-tooltip="IMGP6169" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50339894111/" >
*
IMGP6177" data-photonic-tooltip="IMGP6177" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50339206413/" >
*
IMGP6184" data-photonic-tooltip="IMGP6184" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50339895971/" >
*
IMGP6190" data-photonic-tooltip="IMGP6190" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50340051647/" >
*
IMGP6198" data-photonic-tooltip="IMGP6198" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50340052817/" >
*
IMGP6222" data-photonic-tooltip="IMGP6222" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50339213108/" >
*
IMGP6247" data-photonic-tooltip="IMGP6247" data-photonic-media-type="image" data-content-type="image" data-photonic-deep="gallery/50339892176/" >
*