Giáo án tiếng anh lớp 4, học kì ii

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ cả năm

Ngoài giải bài tập giờ Anh 4, jualkaosmuslim.com còn hỗ trợ giáo án giờ đồng hồ Anh 4 trọn bộ cả năm nhằm các bạn xem thêm.
Unit 1: Nice lớn see you againGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice lớn see you again - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice khổng lồ see you again - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice lớn see you again - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice to see you again - Lesson 4 Unit 2: I’m from JapanGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 2: I’m from Japan - Lesson 1Unit 2: I’m from JapanGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 2: I’m from nhật bản - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 2: I’m from nhật bản - Lesson 4 Unit 3: What's is it todayGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What's is it today - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What's is it today - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What's is it today - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What's is it today - Lesson 4 Unit 4: When's your birthdayGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 4: When's your birthday - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 4: When's your birthday - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 4: When's your birthday - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 4: When's your birthday - Lesson 4 Unit 5: Can you swimGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Can you swyên - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Can you swyên - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Can you swim - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Can you swyên - Lesson 4 review 1 Giáo án Tiếng Anh lớp 4: Đánh Giá 1 Short story: Cat & MouseGiáo án Tiếng Anh lớp 4: Short story: Cat và Mouse Unit 6: Where's your schoolGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Where's your school - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Where's your school - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Where's your school - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Where's your school - Lesson 4 Unit 7: What vì you lượt thích doingGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 7: What vị you lượt thích doing - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 7: What vày you lượt thích doing - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 7: What vị you lượt thích doing - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 7: What do you lượt thích doing - Lesson 4 Unit 8: What subjects vị you have sầu todayGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 8: What subjects vị you have sầu today - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 8: What subjects vì chưng you have today - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 8: What subjects vày you have today - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 8: What subjects bởi you have sầu today - Lesson 4 Unit 9: What are you doingGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 9: What are you doing - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 9: What are you doing - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 9: What are you doing - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 9: What are you doing - Lesson 4 Unit 10: Where were you yesterdayGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 10: Where were you yesterday - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 10: Where were you yesterday - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 10: Where were you yesterday - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 10: Where were you yesterday - Lesson 4 nhận xét 2 Giáo án Tiếng Anh lớp 4: Reviews 2 Short story: Cat và Mouse - 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4: Short story: Cat và Mouse - 2 Unit 11: What time is itGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 11: What time is it - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 11: What time is it - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 11: What time is it - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 11: What time is it - Lesson 4 Unit 12: What does your father doGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 12: What does your father vì - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 12: What does your father vì chưng - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 12: What does your father bởi - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 12: What does your father do - Lesson 4 Unit 13: Would you like some milkGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you lượt thích some milk - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you like some milk - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you lượt thích some milk - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 13: Would you lượt thích some milk - Lesson 4 Unit 14: What does he look likeGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: What does he look lượt thích - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: What does he look like - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: What does he look lượt thích - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: What does he look like - Lesson 4 Unit 15: When's children dayGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 15: When's children day - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 15: When's children day - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 15: When's children day - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 15: When's children day - Lesson 4 reviews 3 Giáo án Tiếng Anh lớp 4: reviews 3 Short story: Cat và Mouse - 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4: Short story: Cat and Mouse - 3 Unit 16: Let's go lớn the bookshopGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let's go to lớn the booksiêu thị - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let's go to the booksiêu thị - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let's go lớn the bookcửa hàng - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let's go to lớn the bookshop - Lesson 4 Unit 17: How much is the t-shirtGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the t-shirt - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the t-shirt - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the t-shirt - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the t-shirt - Lesson 4 Unit 18: What's your phone numberGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What's your phone number - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What's your phone number - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What's your phone number - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What's your phone number - Lesson 4 Unit 19: What animal bởi you want khổng lồ seeGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal vày you want to lớn see - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal vì chưng you want to see - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal vị you want lớn see - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal bởi vì you want to see - Lesson 4 Unit 20: What are you going to lớn vày this summerGiáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 20: What are you going to vị this summer - Lesson 1Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 20: What are you going lớn vì this summer - Lesson 2Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 20: What are you going to vày this summer - Lesson 3Giáo án Tiếng Anh lớp 4 Unit 20: What are you going to vày this summer - Lesson 4 Review 4 Giáo án Tiếng Anh lớp 4: nhận xét 4Giáo án Tiếng Anh lớp 4: Đánh Giá 4 (tiếp) Short story: Cat & Mouse - 4 Giáo án Tiếng Anh lớp 4: Short story: Cat and Mouse - 4