GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TOÁN 7 CẢ NĂM

Giáo án phụ đạo học sinh lớp 7 môn toán Ngy son: Bui 1 :Ôn tập: cộng ,trừ ,nhân, chia số hữu t I - Mục tiêu - Kiến thức : Học sinh nắm vững quy tắc cộng trừ số hữu t.

Bạn đang xem: Giáo án phụ đạo toán 7 cả năm

Hiu quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu t. các quy tắc nhân, chia số hữu t. Hiểu khái niệm t số của hai số hữu t. - Kỹ năng : Có kỹ năng nhân, chia số hữu t nhanh, chính xác, kỹ năng áp dụng t số hai số hữu t vào bài tập . Có kỹ năng làm phép cộng trừ số hữu t nhanh, chính xác, rốn k năng áp dụng quy tắc chuyển vế. - Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác . yêu thích môn học II-Ph ng phỏp: -Thuyt trỡnh,luyn tp. III - Chuẩn bị - GV: Tài liệu , SGK , phiếu học tập , bảng phụ - HS : SGK IV- Tiến trình bài dạy A- n định tổ chức (2ph): Ngy dy Tit Lp S s Tờn HS c kim tra B- Kiểm tra (5ph) : Nêu quy tắc so sánh hai số hữu t ? Làm bài tập 3(a) SGK C- Bài mới Đặt vấn đề : lớp 6 đã học cộng trừ hai phân số . Muốn cộng trừ hai số hữu t ta làm nh thế nào ? Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Thi gian Hot ng 1: Cng, tr hai s hu t - Cho HS nhắc lại quy tắc cộng, trừ hai phân số (?) Số hữu t có thể viết dới dạng phân số, vậy để cộng, trừ số hữu t ta làm nh tn ? - Treo bảng phụ ghi tổng quát x = a m , y = b m ( a , b , m Z , m > 0 ) thì : x + y = ? x - y = ? Yêu cầu học sinh điền kết quả * Các tính chất của phép cộng số hữu t -Yờu cu HS nhắc lại tính chất của phép cộng phân số ? -Nêu tính cht phép cộng số hữu t: Giao hoán, kết hợp, cộng với 0, mỗi số hữu t đều có số đối. -Ví dụ : Tớnh: - Nhc li hai quy tc - Suy ngh, tr li: nh cng, tr hai phõn s x = a m , y = b m x + y = a m + b m = a b m + x - y = a m - b m = a b m -Nhc li. -Nghe v ghi nh. a/ - 7 3 + 4 7 Hng dn: - 7 3 + 4 7 = 49 21 + 12 21 = 49 12 21 + = 37 21 Yc hs thc hin: ( - 3 ) - ( - 3 4 ) -Gi HS nhn xột. - Làm ?1 : Tính : a/ 0,6 + 2 3 b/ 1 3 - ( - 0,4 ) -Cho HS làm theo nhóm 4 em -Gọi 2 HS trình bày -GV nhận xét , đánh giá -c vớ d. -HS nghe và thực hiện . -Lên bảng thực hiện ( - 3 ) - ( - 3 4 ) = 12 4 + 3 4 = 12 ( 3) 4 = 12 3 4 + = 9 4 -Làm ?1 theo nhúm a/ 0,6 + 2 3 = 6 10 + 2 3 = 3 2 5 3 + = 9 15 + 10 15 = 1 15 b/ 1 3 - ( - 0,4 ) = 1 3 - 4 10 = 1 3 - 2 5 = 5 15 - 6 15 = 11 15 Hot ng 2 Quy tcchuyn v - Yêu cu HS nêu quy tắc chuyển vế ở lớp 6 - Cho HS đọc quy tắc chuyển vế : x , y , z Q x + y = z : x = z - y Ví dụ : Tìm x biết : - 3 7 + x = 1 3 - Hng dn: - 3 7 + x = 1 3 x = 1 3 + 3 7 x = 7 21 + 9 21 x = 16 21 - Làm ?2 : Tìm x biết . - HS nhắc lại quy tắc. - Đọc quy tắc SGK . -HS nhắc lại , ghi nhớ . - Theo dừi v lm vớ d . ?2 a/ x - 1 2 = 2 3 x = 2 3 + 1 2 a/ x - 1 2 = 2 3 b/ 2 7 - x = - 3 4 -Yờu cu HS làm ra nháp sau đó gi HS lên bảng trình bày * Chú ý : ( SGK - T9 ) Trong Q nếu có tổng đại số có thể đổi chỗ các số hạng , đặt dấu ngoặc để nhóm cỏc s hng mt cỏch tùy ý nh trong Z . x = 4 6 + 3 6 x = 4 3 6 + = 1 6 b/ 2 7 - x = - 3 4 -x = - 3 4 - 2 7 - x = 21 28 - 8 28 - x = 29 28 x = 29 28 -Lng nghe, ghi nh. Hot ng 3: Nhõn hai s hu t (?) Với x , y Q và x = a b , y = c d x.y = ? Ví dụ : Tính - 3 4 . 2 1 2 = 3 4 . 5 2 = 3.5 4.2 = 15 8 Bài tập 11 SGK : Tính b/ 0,24 . 15 4 c/ ( - 2 ) . ( 7 12 ) - Cho học sinh hoạt động nhóm 4 em - Gọi 2 HS lên bảng trình bày -Nhận xét , đánh giá - Tr li: x . y = a b . c d = . . a c b d -Theo dừi vớ d. Bài tập 11 SGK - Hot ng nhúm - Lờn bng trỡnh by b/ 0,24 . 15 4 = 6 25 . 15 4 = 6.( 15) 25.4 = 3.( 3) 5.2 = 9 10 c/ ( - 2 ) . ( 7 12 ) = ( 2).( 7) 12 = 14 12 = 7 6 15ph Hoạt động 4:Chia hai s hu t Với x , y Q ,y # 0 Học sinh nghe và ghi nhớ 15ph và x = a b , y = c d x:y = a b : c d = a b . d c = . . a d b c Ví dụ : - 0,4 : - 2 3 = - 4 10 . 3 2 = 2 3 . 5 2 = 3 5 - Làm ? : Tính : a/ 3,5 . ( - 1 2 5 ) b/ 5 23 : ( - 2) -Cho học sinh làm ra phiếu -Chấm bài của một số học sinh . - Nhận xét, đánh giá. - Từ phép chia số hữu t x cho số hữu t y yêu cầu HS đa ra khái niệm mới về t số * Chú ý : SGK -11 - Giới thiệu khái niệm t số Vi x , y Q, y 0 thơng trong phép chia số hữu t x cho số hữu t y , gọi là t số của hai s x và y Kớ hiệu x y hay x : y Ví dụ : T số của hai số - 5,12 và 10,25 c vit nh th no? -Gọi HS trình bày -Theo dừi vớ d v nh cỏch thc hin. -HS lm bi trờn phiu a/ 3,5 . ( - 1 2 5 ) = 35 10 . 7 5 = 35.( 7) 10.5 = 49 10 b/ 5 23 : ( - 2) = 5 23 . 1 2 = 5.1 23.( 2) = 5 46 = 5 46 -HS đọc chú ý SGK -HS nhắc lại - Ghi nh khỏi nim t s. - c vớ d v suy ngh cỏch lm. D Cng c: Giáo viên hệ thống lại kiến thức của bài E.Hng dn v nh - Học thuộc các quy tắc nhân chia số hữu t - Làm bài tập : 11 16 (SGK -12,13) - Làm bài tập : 17 23 SBT -Hớng dẫn BT 16 : a/ p dụng đa về chia một tổng cho một số. -ễn tp giá trị tuyệt đối của số nguyên , cộng trừ số nguyên. -Chun b Tiờt 4: Giỏ tr tuyt i ca mt s hu t. Cng, tr, nhõn, chia s thp phõn. Rỳt kinh nghim gi dy: Ngày soạn : Buổi 2: lũy thừa của một số hữu t. I - Mục tiêu - Kiến thức : Học sinh hiểu lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu t. Nắm đợc các quy tắc tính tích, thơng của hai lũy thừa cùng cơ số Quy tắc tính lũy thừa của một lũy thừa. - Kỹ năng : Rèn kỹ năng sử dụng các quy tắc trong quá trình vận dụng vào bài tập - Thái độ : Phát triển t duy , rèn tính cẩn thận , chính xác II - Chuẩn b - GV: Bảng phụ , máy tính bỏ túi ,SGK. - HS : Ôn lại phần lũy thừa của số tự nhiên. Máy tính bỏ túi, SGK. III - Tiến trình dạy hc A-ổn định tổ chc (2ph) Ngy dy Tit Lp S s Tờn HS c kim tra B- Kiểm tra (5ph): - HS1 : Tính giá trị của biểu thức : D = - ( - 3 5 + 3 4 ) - ( - 3 4 + 2 5 ) ỏp s: 1 2 C- Bài mới Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh TG Hoạt động 1: Ly tha vi s m t nhiờn - Gi HS nhắc lại lũy thừa của một số nguyên. Với x Z thỡ x ?= n -Tơng tự : Với x Q: . . n x x x x x= ( n N, n > 1 ) n lần x : cơ số, n : Số mũ * x = a b ( ,a b Z ; 0b ) thì : n x = ( a b ) n = n n a b -* Quy ớc : x 0 = 1( x0) ; 1 1 =x Làm ?1 -Gợi ý làm theo quy tắc trờn. -Gọi HS lên bảng lm -Yờu cu HS nhn xét : Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là gì ? lũy thừa bậc lẻ của một số âm là gì ? -Nhc li. Với x Z : . . n x x x x x= n lần n x = ( a b ) n = a b . a b . a b a b n lần = . . . . a a a a b b b b = n n a b -Lm theo gi ý ca GV. ?1 -( 3 4 ) 2 = 2 2 ( 3) 4 = 9 16 ( - 2 5 ) 3 = 3 3 ( 2) 5 = 8 125 ( - 0,5 ) 2 = ( - 0,5).( - 0,5) = 0,25 ( - 0,5 ) 3 = (- 0,5).(- 0,5).(-0,5) = - 0,125 (9,7) 1 0 = -Nhn xột: Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là mt s dng, lũy thừa bậc lẻ của một số âm là mt s õm. -Ghi nh. Hoạt động 2: Tớch v thng ca hai ly tha cựng c s -Cho HS nhắc lại : Với a N, ,m n N và m n thì : .

Xem thêm: Cách Làm Sấu Ngâm Đường Ngon, Giòn, Không Bị Đóng Váng, Cách Làm Nước Sấu Ngâm Đường

m n a a = ? : m n a a = ? -Tơng tự : Với x Q , ,m n N . m n x x = m n x + : m n x x = m n x ( m n , x 0 ) -Làm ?2 -Gọi HS lên bảng tính Bài tập 49a, b, c (SBT-10) : -a bảng phụ ghi nội dung bài . -Yêu cầu hs chỉ ra phơng án đúng -Nhc li: . m n a a = m n a + ; : m n a a = m n a -Lng nghe,ghi nh. ?2 ( - 3 ) 2 .( - 3 ) 3 = ( - 3 ) 2 3+ = ( - 3 ) 5 =-243 ( - 0,25 ) 5 : ( - 0,25 ) 3 = ( - 0,25 ) 5 3 = ( - 0,25 ) 2 = 0,0625 Bài tập 49a, b, c (SBT-10) : a/ B . 3 8 - Đúng b/ A. 2 9 - Đúng c/ D. a 2n+ - Đúng Hoạt động 3: Ly tha ca ly tha -Làm ?3 (?) Qua đó có nhận xét gì về số mũ ở kết quả so với số mũ của cơ số ? Tổng quát : ( x m ) n = x .m n (?) Khi tớnh ly tha ca mt ly tha ta lm th no? -Làm ?4 : Điền vào ô trống a/ 2 3 3 ( ) 4 = ( - 3 4 ) b/ 4 (0,1) = ( 0,1 ) 8 ?3 a/ (2 2 ) 3 = 2 2 . 2 2 .2 2 = 2 6 b/ 5 2 1 ( ) 2 = (- 1 2 ) 2 (- 1 2 ) 2 (- 1 2 ) 2 = (- 1 2 ) 2 2 2 2 2+ + + + =(- 1 2 ) 10 -Nhn xột: Số mũ ở kết quả bằng tích của hai số mũ của cơ số. -Tr li : ta gi nguyờn c s v nhõn hai s m. ?4 a/ 6 b/ 2 Hoạt động 4 : Lũy thừa của một tích - Cho HS làm ?1 Tính và so sánh : a/ ( 2 . 5 ) 2 v 2 2 . 5 2 b/ ( 1 3 . 2 4 ) 3 v ( 1 2 ) 3 .( 3 4 ) 3 -Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm -Hớng dẫn cách làm -Gọi đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày (?) Qua bài tập trên cho biết muốn nâng một tích lên một lũy thừa làm nh thế nào ? + Để nhân đợc hai lũy thừa thì điều kiện cần gì ? (?) Vậy lũy thừa của một tích bằng gì ? -Cho HS c lp Làm ?2 a/ ( 1 3 ) 5 . 3 5 = ? b/ ( 1,5 ) 3 . 8 = ? -Hot ng nhúm v lm theo hng dn ca GV. -i din 2 nhúm trỡnh by ?1 a/ ( 2 . 5 ) 2 = 10 2 = 100 2 2 . 5 2 = 4 . 25 = 100 ( 2 . 5 ) 2 = 2 2 . 5 2 b/ ( 1 3 . 2 4 ) 3 = ( 3 8 ) 3 = 27 512 ( 1 2 ) 3 .( 3 4 ) 3 = 1 27 . 8 64 = 27 512 ( 1 3 . 2 4 ) 3 = ( 1 2 ) 3 .( 3 4 ) 3 +Nâng từng thừa số lên lũy thừa rồi nhõn các kết quả lại . +Hai lũy thừa có cùng số mũ -Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa. -Lng nghe, hiu v ghi nh. ?2 a/ ( 1 3 ) 5 . 3 5 = ( 1 3 . 3 ) 5 = 1 5 = 1 b/ ( 1,5 ) 3 . 8 = ( 1,5 ) 3 . 2 3 = ( 1,5 . 2 ) 3 = 3 3 = 27 15ph Hot ng 5: Ly tha ca mt thng ?3 15ph - Làm ?3 : Tính và so sánh a/ ( - 2 3 ) 3 và 3 3 ( 2) 3 b/ 5 5 10 2 và ( 10 2 ) 5 -Gi 2 HS trỡnh by. (?)Qua hai ví dụ trên rút ra nhận xét v ly tha ca mt thng? - Làm ?4 -Cho HS nhn xột. -Nhn xột. a/ ( - 2 3 ) 3 = - 2 3 2 3 2 3 = - 8 27 3 3 ( 2) 3 = 8 27 = - 8 27 Vậy : ( - 2 3 ) 3 = 3 3 ( 2) 3 b/ 5 5 10 2 = 100000 32 = 3125 ( 10 2 ) 5 = 5 5 = 3125 Vậy 5 5 10 2 = ( 10 2 ) 5 -Nhn xột: Lũy thừa của một thơng bằng thơng các lũy thừa . -Ghi nh -3 HS lờn bng trỡnh by. ?4 a/ 2 2 72 24 = 2 72 ( ) 24 = 3 2 = 9 b/ 3 3 ( 7,5) (2,5) = 3 7,5 ( ) 2,5 =( - 3 ) 3 = -27 c/ 1255 3 15 27 15 3 3 3 == = Hoạt động 6: Dạng toán tính giá trị biểu thức Bài tập 40(SGK-23) : Tính a/ ( 3 7 + 1 2 ) 2 = ? -Hớng dẫn đa về dạng ( a b ) n rồi tính -Gi HS lờn bng lm. -Gọi HS lên bảng làm phần c, d Bài tập 41 (SGK-23) : Tính a/ ( 1 + 2 3 - 1 4 ).( 4 5 - 3 4 ) 2 = ? -Hớng dẫn HS đa mỗi biểu thức trong ngoặc về dạng a b Sau ú vận dụng quy tắc tính -Gi HS lờn bng lm. Tng t yờu cu HS lm phn b b/ 2 : ( 1 6 ) 3 = ? Bài tập 40(SGK-23) : -Theo dừi GV hng dn a/ ( 3 7 + 1 2 ) 2 = ( 6 14 + 7 14 ) 2 = ( 13 14 ) 2 = 2 2 13 14 = 169 196 c/ ( ) ( ) 5 4 55 44 4.25 20.5 4.25 20.5 = = 4 5 100 100 = 1 100 d/ ( 10 3 ) 5 .( 6 5 ) 4 = 5 4 5 4 ( 10) .( 6) 3 .5 = 5 5 4 4 5 4 ( 2) .5 .3 .( 2) 3 .5 = 9 ( 2) .5 3 Bài tập 41 (SGK-23) : - Theo dừi GV hng dn a/ ( 1 + 2 3 - 1 4 ).( 4 5 - 3 4 ) 2 = 12 8 3 12 + . ( 16 15 20 ) 2 = 17 12 . 2 1 20 = 17 12.400 = 17 4800 b/ 2 : ( 1 6 ) 3 = 2 : 3 1 6 = 2 . 3 6 1 = 2 . 216 1 = - 432 Hoạt động 7: Tìm số cha biết Bài tập 42 (SGK-23) -Hớng dẫn: Số bị chia = ? Số chia = ? + Đa về cùng cơ số +T iu kin s mũ bằng nhau tỡm -Chia nhúm HS lm phn a,b,c -Gi i din cỏc nhúm trỡnh by -yêu cầu nhận xét. Bài tập 42 (SGK-23) -Lm bi -i din nhúm trỡnh by a/ 16 2 n = 2 2 n = 16 2 = 8 = 2 3 2 n = 2 3 Vậy n = 3 b/ ( 3) 81 n = - 27 ( - 3 ) n = ( -27 ). 81 ( - 3 ) n = ( - 3 ) 3 .3 4 ( - 3 ) n = (- 3 ) 3 .( -3 ) 4 ( - 3 ) n = ( - 3 ) 7 Vậy n = 7 c/ 8 n : 2 n = 4 8 2 n n = 4 4 n = 4 Vậy n= 1 D Cng c (5ph): - Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa - Nhắc lại các công thức về lũy thừa V -Hớng dẫn về nhà - Làm bài tập 47 , 48 , 52 , 57 , 59 SBT - Ôn khái niệm t số của hai số hữu t, phân số bằng nhau - Đọc Bi c thờm Lũy thừa với số mũ nguyên âm Rút kinh nghiệm giờ dạy: Soạn: Buổi 3 Ôn tập: Hai góc đối đỉnh - Hai đờng thẳng vuông góc I - Mục tiêu - Kiến thức: HS nắm đợc thế nào là hai góc đối đỉnh, tính chất của hai góc đối đỉnh. - Kỹ năng: Biết vẽ một góc đối đỉnh với một góc cho trớc. - Thái độ: Bớc đầu tập suy luận hình học; Rèn kỹ năng vẽ hình. II-Phng phỏp: -thuyt trỡnh,luyn tp. III - Chuẩn bị - GV : Thớc thẳng, thớc đo góc, phấn màu, bảng phụ. - HS : Đọc trớc bài ở nhà. IV- Tiến trình dạy hc A-ổn định tổ chc (2ph): Ngy dy Tit Lp S s Tờn HS c kim tra B- Kiểm tra (1ph) Sách, vở, đồ dùng học tập của HS. C- Bài mới : Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Thi Gia n Hoạt động 1 : Thế nào là hai góc đối đỉnh GV đa bảng phụ có vẽ hai góc đối đỉnh và 2 góc không đối đỉnh GV giới thiệu về hai góc đối đỉnh và hai góc không đối đỉnh . 4 2 3 1 y/ y x/ x - Làm ?1 Nhận xét về mối quan hệ giữa cạnh của Ô 1 và Ô 3 * Định nghĩa : SGK - T81 - Làm ?2 Hai góc ả 2 O và ả 4 O là hai góc đối đỉnh không ? Vì sao ? Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trả lời . - Củng cố : Cho biết các góc nào đối đỉnh trong hình vẽ ? x y' H3 H2 H1 2 1 d c b a 4 3 2 1 y x' O A B M Ô 1 và Ô 3 là hai góc đối đỉnh . Ô 2 và Ô 4 là hai góc đối đỉnh ?1 Mỗi cạnh của Ô 1 là tia đối của một cạnh của Ô 3 HS đọc định nghĩa SGK ?2 ả 2 O và ả 4 O là hai góc đối đỉnh vì mỗi cạnh của ả 2 O là tia đối 1 cạnh của ả 4 O + Hình 1 : ả 2 O và ả 4 O đối đỉnh Hai đờng thẳng cắt nhau => tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh + Hình 2 : ả 1 M và ả 2 M không phải là hai góc đối đỉnh vì Mb và Mc không phải là hai tia đối nhau. + Hình 3 : à A và à B không đối đỉnh Hoạt động 2 : Tính chất của hai góc đối đỉnh - Cho ã xOy . Nêu cách vẽ góc đối đỉnh với ã xOy ? - Còn cặp góc đối đỉnh nào không ? - Quan sát và ớc lợng bằng mắt để so sánh độ lớn của Ô 1 và Ô 3 ; à 2 O và à 4 O ? - Dùng thớc đo góc kiểm tra lại kết quả vừa ớc lợng. - Dùng lập luận để chứng minh ? 3 2 1 O x x' y' y - Ta có Ô 1 + Ô 3 = 180 0 (tính chất 2 góc kề bù) à à 2 3 O O+ = 180 0 (tính chất 2 góc kề bù) Do đó à à 1 2 O O+ = à à 2 3 O O+ => à à 1 3 O O= - Ta có à à 1 2 O O+ = 180 0 (tính chất 2 góc kề bù) à à 2 3 O O+ = 180 0 (tính chất 2 góc <...>... 5 =0,(15); 33 11 =-0,14(6) 75 Bài 3: Bài 3 : 0 ,77 7 = 0, (7) ; Viết dạng thu gọn của các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau: -5,123123123 = -5,(123) ; 0 ,77 7 -5,123123123 4 ,75 153153153 = 4 ,75 (153) ; 4 ,75 153153153 - 17, 32405405405 = - 17, 32(405); - 17, 324054054054 Yêu cầu hs làm bài Yc hs chữa bài Bài 4 : Viết các số sau dới dạng phân Bài 4: số tối giản : 7 a) a) 0,35 20 b) -0, 175 7 c) 0,016 b)40 d) -0,56 2... a/ 1 3 = 1,666 1, 67 6 thập phân a/ 1 2 =? 3 1 =? 7 3 c/ 4 = ? 11 b/ 5 1 = 5,1428 5,14 7 3 c/ 4 = 4, 272 7 4, 27 11 b/ 5 Yêu cầu học sinh sử dụng máy tính để tính Hoạt động 2 : Làm tròn số rồi ớc lợng kết quả Bài tập 77 ( SGK- 37) Bài tập 77 ( SGK- 37) 9 - Cho HS đọc đề a/ 495 52 500 50 25 000 Làm tròn đến chữ số hàng cao Tích đúng :495 52 = 25 74 0 nhất Thực hiện tính rồi so sánh b/ 82,36 5,1 ... 312 78 1 3 5 b/ ( -1 ) : 1,25 = - : 2 2 4 3 4 5 = - =2 5 6 3 23 4 16 c/ 4 : 5 = 4 : =4 = 4 4 23 23 7 3 73 73 d/ 10 : 5 = : 3 14 7 14 73 14 = 7 73 -Nhn xột =2 Hoạt động 4: Dạng toán tìm x trong t lệ thức Bài tập 60( SGK-31) -c bi Tìm x biết -Tr li 1 2 3 2 a/ ( x ) : = 1 : 3 3 4 5 -Tho lun nhúm b/ 4,5 : 0,3 = 2,25 : ( 0,1 x ) -ại diện các nhóm lên trình bày -Cho HS đọc đề (?) Cho biết dạng toán này... mỗi a/ 14,61 - 7, 15 + 3,2 15 - 7 + 3 = 11 học sinh làm theo một cách b/ 7, 56 5, 173 8 5 = 40 c/ 73 ,95 : 14,2 74 : 14 = 5 Lu ý cho học sinh làm tròn tới hàng đơn vị Cách 2 : a/ 14,61 - 7, 15 + 3,2 = 10,66 11 b/ 7, 56 5, 173 = 39,1 078 8 39 c/ 73 ,95 : 14,2 = 5,2 077 5 Hoạt động 4 : Dạng ứng dụng của làm tròn vào thực tế Bài tập 78 (SGK-38) Đờng chéo của màn hình tivi 21 inch tính ra 8 Cho học sinh đọc... 3 3 = = 2 6 7 hoàn : ; 75 25 5 75 30 7 7 = - Hớng dẫn: Đa về phõn s tối giản, 30 2.3.5 phân tích các mẫu ra tha s nguyờn t 6 6 Vậy : là STP hữu hạn , =-Yờu cu HS thc hin 75 75 0,08 7 là STP vô hạn tuần hoàn, 30 7 = 0,2333 = 30 - Cho HS hoạt động nhóm ? (?) Nhắc lại cách xác định STP hữu hạn và STP vô hạn tuần hoàn -Gọi đại diện các nhóm lên trình bày 0,2(3) - Hot ng nhúm lm ? * 1 13 17 7 ; ; ; là STP... 420,036 c/ 6 73 0 : 48 70 00 : 50 140 Tích đúng : 6 73 0 : 48 = 140,208 Rút ra nhận xét gì ? Làm tròn rồi tính có sự chênh lệch lớn so với giữ nguyên các số rồi tính Bài tập 81 (SGK- 37 ) Bài tập 81(SGK- 37) Tính theo 2 cách : Yêu cầu học sinh đọc đề bài + C1 : Làm tròn Tính Nêu yêu cầu của bài toán ? + C2 : Tính Làm tròn Cách 1 : Gọi hai học sinh lên bảng mỗi a/ 14,61 - 7, 15 + 3,2 15 - 7 + 3 = 11... Dạng toán chia t lệ Bài tập 64( SGK-31) -c bi 10 -Gọi HS đọc đề -Tr li (?) Bài toán cho gì ? yêu cầu tính gì ? Bài tập 64( SGK-31) -Hớng dẫn số - Gọi số học sinh khối 6 ,7 ,8 , 9 tơng Gọi y học sinh lớp 6 , 7, 8 ,9 lần lợt là x , , z ,t ứng là : x, y, z , t ta sẽ có dãy t số nào ? Ta có x : 9 = y : 8 = z : 7 = t : 6 x = 35 x = ? 9 y = 35 y = ? 8 z = 35 z = ? 7 t = 35 t = ? 6 x y z t y t 70 =... 46,1 b/ Làm tròn đến hàng chục : 542 0,0861 0,09 Làm tròn đến hàng trăm : 1 573 b/ 542 540 * Quy ớc làm tròn số ( SGK - 36 ) 1 573 1600 - Làm ?2 - Suy ngh, tr li - Cho HS thảo luận nhóm - Gọi đại diện các nhóm lên trình bày -Ghi nh ?2 - Tho lun nhúm - ại diện các nhóm trình bày a/ 79 ,3826 79 ,383 b/ 79 ,3826 79 ,38 c/ 79 ,3826 79 ,4 Hoạt động 3 : Dạng thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả Bài tập 99... = = Từ t số sau có lập đợc t lệ thức hay không ? a/ 2 : 4 và 5 a/ 4 :8 5 -Hớng dẫn,học sinh tự làm -Tơng tự gọi học sinh lên bảng b/ -3 1 2 1 : 7 và -2 : 7 2 5 5 a c và a, b, c, d Z = b d có đẳng thức nào ? ( Theo tính chất của hai phân số bằng nhau ) ĐVĐ : Tích này còn đúng với mọi t lệ thức hay không ? Xét : 18 24 = 27 36 Nhân hai vế với 27. 36 18 36 = 24 27 - Cho HS lm ?2 -Nờu tớnh cht 1 Tính... đó gần bằng hay xấp xỉ - Làm ?1 (?) Khi làm tròn số đến hàng đơn vị lấy số nguyên nh thế nào ? 5,4 5 4,5 4 - Làm ?1 5,8 6 (?)Với số 4,5 làm tròn đợc những số 4,5 5 nào ? Có quy ớc làm tròn số - Tr li: Ví dụ 2 Làm tròn số đến hàng nghìn : 72 Làm tròn đợc hai giá trị là 4 và 5 Ví dụ 2 900 72 900 73 000 Ví dụ 3 72 Làm tròn đến phần nghìn : 0,8134 ( vìdụ 3900 gần 73 000 hơn là 72 000 ) (?) . trỡnh by. ?4 a/ 2 2 72 24 = 2 72 ( ) 24 = 3 2 = 9 b/ 3 3 ( 7, 5) (2,5) = 3 7, 5 ( ) 2,5 =( - 3 ) 3 = - 27 c/ 1255 3 15 27 15 3 3 3 == = Hoạt động 6: Dạng toán tính giá trị biểu. Giáo án phụ đạo học sinh lớp 7 môn toán Ngy son: Bui 1 :Ôn tập: cộng ,trừ ,nhân, chia số hữu t I - Mục tiêu - Kiến. 4 5 : 8 b/ -3 1 2 : 7 = - 7 2 . 1 7 = - 1 2 -2 2 5 : 7 1 5 = - 12 5 : 36 5 = - 12 5 . 5 36 = - 1 3 không lập đợc t lệ thức từ -3 1 2 : 7 và -2 2 5 : 7 1 5 10ph Hoạt động