GIÁ ĐỖ TIẾNG ANH LÀ GÌ

Ghi ghi nhớ những tự vựng tiếng Anh về rau xanh trái cây hạt và các các loại gia vị hay gặp mặt vào cuộc sống đời thường, bài bác tổng vừa lòng của Zicxa books cực kỳ không hề thiếu cùng ví dụ đi kèm phiên âm khiến cho bạn học giờ đồng hồ anh tác dụng hơn.


*

Asparagus / ə"spærəgəs/: măng tây

Broccoli / "brɒkəli/: súp lơ xanh

Bean – sprouts / bi:n spraʊt/: giá đỗ

Bamboo shoot / bæm"bu: ∫u:t/: măng

Butternut squash / ,bʌtənʌt "skwɒ∫/: túng rợ hồ lô

Bok choy /bɒk "t∫ɔi/: rau cải thìa

Bitter gourd /"bitə guəd/: mướp đắng/ khổ qua

Basil /"bazəl/: rau húng quế

Cauliflower / "kɒliflaʊə/: súp lơ

Cabbage / "kæbidʒ/: rau củ bắp cải

Celery / "sələri /: rau cần tây

Cress /kres/: rau mầm

Coriander / ,kɒri"ændə/: cây rau mùi

Chinese cabbage /,t∫ai"ni:z "kæbidʒ /: rau củ cải thảo

Chives / "t∫aives/: rau củ hẹ

Dill / dil/: rau củ thì là

Escarole / "eskərəʊl/: rau xanh má / rau củ diếp xoăn

Fennel / "fenl/: rau thì là

Gourd / guəd/: trái bầu

Green vegetable /gri:n "vedʒtəbl/: rau củ xanh

Horse – radish / "hɔ:srædi∫/: cải gia vị

Corn / kɔ:n /: bắp ngô

Chayote / "t∫ajəuti/: trái su su

Kale / keil/: cải xoăn

Katuk /keituk/: rau xanh ngót

Lettuce /’letis/: rau xà lách

Loofah / "lu:fə/: trái mướp

Mushroom / "mʌ∫rʊm/: nấm

Malabar spinach / mæləcha "spini:dʒ /: rau mồng tơi

Marrow / ˈmæroʊ/: rau củ túng bấn xanh/ bí đao

Mustard green /"mʌstəʌd gri:n /: rau củ cải cay

Olive sầu / "ɒliv/: trái ô – liu

Cucumber / "kju:kʌmbə/: trái dưa chuột

Polygonum / pɔ"ligənəm/: rau xanh răm

Pumpkin / "pʌmpkɪn /: trái túng ngô

Pak choy / pa:k "t∫ɔi/: rau xanh cải thìa

Parsnip / "pa:snip/: củ cải

Purslane/ "pə:slən/: rau củ sam

Parsley / "pa:sli/: rau hương thơm tây/ rau nđống tây

Squashes / skwɒ∫es/: quả bí

Sargasso / "sɑ:"gæsou /: rau xanh mơ

Sweet potakhổng lồ bud / swi:t pəˈteɪtoʊ bʌd /: rau xanh lang

Seaweed / "si:wi:d/: rong biển

Spinach / "spini:dʒ/: rau củ chân vịt/ rau củ bi –a

Swiss chard / swis "t∫ɑ:d/: cải cầu vồng

Tomakhổng lồ / tə"meɪtoʊ /: quả cà chua

Turnip / "t3:nip/: củ cải

Water cress / "wɔːtər kres/: rau xanh cải xoong

Water morning glory / "wɔːtər ,mɔːrnɪŋ "ɡlɔːri/: rau xanh muống

Radish / "rædɪʃ /: cải củ

Radicchio / ræˈdɪkijoʊ/: cải bắp tím

Zucchini /zʊ"ki:ni/: túng bấn ngồi

Từ vựng tiếng anh các một số loại củ

Beet / bi:t/: củ cải đỏ/ củ cải đường

Aubergine / "əʊbədʒi:n/: cà tím

Carrot / "kærət/: củ cà rốt

Egg – plant / "egplɑ:nt /: cà tím

Kohlrabi / ,kəʊl"ra:bi/: củ su hào

Leek /li:k/: tỏi tây/ củ kiệu

Potato / pəˈteɪtoʊ /: khoai vệ tây

Sweet potato / swi:t pəˈteɪtoʊ/: khoai lang

Yam / jæm /: khoai

Taro / "ta:rəʊ/: khoách sọ

Từ vựng giờ anh những một số loại hạt

Almond /’ɑ:mənd/: hạt hạnh nhân

Brazil nut /brə’zil’ nʌt/: hạt quả hạch Brazil

Cashew /kæ’ʃu:/: hạt điều

Chestnut /’tʃesnʌt/: phân tử dẻ

Chia seed /si:d/: phân tử chia

Flax seed /’flæks si:d/: hạt lanh

Hazelnut /’heizl nʌt/: hạt phỉ

Hemp seed /hemp si:d/: hạt tua dầu

Kola nut /’koulə nʌt/: phân tử cô la

Macadamia nut /mə’kædəmia nʌt/: hạt mắc ca

Peanut /’pi:nʌt/: hạt lạc

Pecan /pi’kæn/: phân tử hồ nước đào

Pine nut /pain nʌt/: phân tử thông

Pistachio /pis’tɑ:ʃiou/: hạt dẻ, hạt dẻ cười

Pumpkin seed /’pʌmpkin si:d/: phân tử bí

Walnut /’wɔ:lnət/: hạt/quả óc chó

Từ vựng giờ đồng hồ anh những loại đậu

Blaông xã bean / bælk bi:n/: đậu đen

Bean /bi:n/: đậu

Kidneybean: đậu tây/ đậu đỏ

Okra / "ɔkrə /: đậu bắp

String bean /striŋ bi:n/ = Green bean /gi:n bi:n/: đậu Cô – ve

Từ vựng về những một số loại gia vị

Spices /spaɪs/: gia vị

Sugar /"ʃʊɡər/ : đường

Salt /sɔ:lt/ : muối

Pepper /"pepər/ : phân tử tiêu

MSG (monosodium glutamate) /mɑ:nə"soʊdiəm "ɡlu:təmeɪt/ : bột ngọt

Vinegar /"vɪnɪɡər/ : giấm

Fish sauce /fɪʃ.sɔːs/ : nước mắm

Soy sauce /"sɔɪ "sɔːs/ (hay soya sauce) : nước tương

Mustard /"mʌstərd/ : mù tạc

Spices /spaɪs/ : gia vị

Garlic /"ɡɑːrlɪk/ : tỏi

Chilli /"tʃɪli/ : ớt

Curry powder /"kɜːri .ˈpaʊdər/ : bột cà ri

Pasta sauce /"pɑːstə .sɔːs/ : sốt quả cà chua nấu mì Ý

Cooking oil /"kʊkɪŋ.ɔɪl/ : dầu ăn

Olive oil /"ɑːlɪv.ɔɪl/ : dầu ô liu

Salsa /"sɑːlsə/ : xốt cay chua (nguồn gốc từ Mexico)

Salad dressing /"sæləd."dresɪŋ / : dầu giấm

Green onion /ɡriːn."ʌnjən/ : hành lá

Mayonnaise /"meɪəneɪz/ : xốt mayonnaise

Ketchup /"ketʃəp/ : xốt cà chua (xuất xắc tương cà)

Clove sầu of garlic /kloʊv əv ˈɡɑːrlɪk/: tép tỏi, nhánh tỏi

Ginger /ˈdʒɪndʒər/: gừng

Herb /"hɜ:b/: rau xanh thơm

Onion /"ʌniən/: hành tây

Spring onion / spriŋ "ʌniən/: hành lá

Red pepper / red "pepə/: ớt đỏ

Shallot /ʃə"lɔt/: củ hành ta

Turmetic /ˈtɜːrmərɪk/: nghệ

Cilantro /sɪˈlæntroʊ/: ngò rí

Danh sách tự vựng giờ Anh về rau quả quả bên trên chúng ta thấy cố gắng nào? trường hợp bắt buộc bổ sung văn bản bài viết hãy comment dưới bài viêt nhé.