Pháp Hoa Kinh

Ðời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ tiếng Phạn quý phái Hoa văn,

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Dịch từ Hoa văn sang tiếng Việt

Mục Lục:

Tâm Nguyện Của Dịch Giả

Txuất xắc Lời Tựa

Nghi Thức Sám Hối Trước Khi Tụng Kinh

A.- Phần Tổng Hiện

Quyển I

1. Tự Phần

B.- Phần Khai Phật-Tri-Kiến

2. Phương tiện phẩm

Quyển II

3. Thí dụ phẩm

4. Tín giải phẩm

Quyển III

5. Dược thảo dụ phẩm

6. Thọ cam kết phẩm

7. Hóa thành dụ phẩm

Quyển IV

8. Ngũ bá đệ tử thọ ký kết phẩm

9. Thọ-học vô-học nhơn-ký kết phẩm

10. Pháp sư phẩm

C.- Phần Thị Phật-Tri-Kiến

11. Hiện Bửu tháp phẩm

D.- Phần Ngộ-Phật Tri-Kiến

12. Ðề-Bà-Ðạt-Ða phẩm

13. Trì phẩm

Quyển V

14. An-lạc hạnh phẩm

15. Tùng địa dũng xuất phẩm

16. Như Lai thọ-lượng phẩm

17. Phân biệt công đức phẩm

Quyển VI

18. Tùy-hỷ công đức phẩm

19. Pháp-sư công-đức phẩm

20. Thường-Bất-Khinch Bồ-Tát phẩm

21. Như Lai thần-lực phẩm

22. Chúc-lụy phẩm

E.- Phần Nhập Phật-Tri-Kiến

23. Dược-Vương Bồ-Tát bổn-sự phẩm

Quyển VII

24. Diệu-Âm Bồ-Tát phẩm

25. Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Phổ-Môn phẩm

26. Ðà-La-Ni phẩm

27. Diệu-Trang-Nghiêm-Vương bổn-sự phẩm

28. Phổ-Hiền Bồ-Tát khuyến-phát phẩm

Sự Tích Trì Tụng Kinch Pháp-Hoa Ðược Linch Nghiệm

Tâm Nguyện Của Dịch Giả

Trích cuối tập 9 Kinc Ðại-Bửu-Tích.

Bạn đang xem: Pháp hoa kinh

...........

Chư pháp hữu thân mến, có thể chấp nhận được tôi được cần sử dụng từ này để gọi tất cả những giới Phật tử xuất gia cũng như tại gia, tôi tất cả ý nguyện nhỏ, dầu nhỏ nhưng là từ đáy lòng thiết tha, muốn cùng những pháp hữu, tất cả các pháp hữu, những ai bao gồm đọc bao gồm tụng có nghe thấy những quyển tởm sách bởi vì tôi dịch soạn, sẽ là người bạn quyến thuộc thân thiết với tôi đời này cùng vĩnh cửu những đời sau, cùng cả nhà kết pháp dulặng, cùng mọi người trong nhà dự pháp hội, cùng dìu dắt nhau, dìu dắt tôi để được vững bước mãi bên trên bé đường đạo nhiều năm xa, con đường đạo nhiều trở ngại hắc búa lồng giữa cõi đời thế tục nhưng mà lớp vỏ cứng của nó là tứ lưu bát nạn, cạm bẫy của nó là lợi danh ngũ dục, sức mạnh của nó là cơn lốc chén bát phong. Tôi chơn thành nói lên câu cần dìu dắt nhau. Vì vào khoảng thời gian rất ngắn cơ mà tôi đang nguệch ngoạc ghi lại ngửng mặt tự xưng là Tỳ Kheo chơn chánh, chỉ biết như thảo prúc địa, nhứt trọng tâm sám hối mười phương pháp giới.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.

Cvào hùa Vạn Ðức

Ngày Trùng Cửu, Năm Kỷ Tỵ.

THÍCH TRÍ TịNH

Cẩn Chí

Tgiỏi Lời Tựa

Kinch Pháp Hoa là bộ tởm đại thừa gồm bảy quyển tổng cộng là hai mươi tám phẩm, suốt hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu sát, khiếp văn rộng lớn, chứa đựng trọng điểm nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của Phật và Bồ Tát.

Tâm nguyện của Phật là trung ương nguyện khắp độ chúng sanh đạt thành đạo quả giác ngộ. Bởi thế buộc phải ngay quyển đầu của gớm về Phẩm Phương Tiện đã nói: "Phật ra đời là do một nhơn duim lớn duy nhất là knhị thị bọn chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật". Thế nghĩa là Phật rộng mở phương tiện pháp môn, chỉ bày chơn vai trung phong Phật tánh để bọn chúng sinh tin tưởng khả năng thánh thiện của bản thân mà lại tiến tu đến Phật quả.

Phương tiện của Phật là phương tiện huyền diệu được sanh trưởng với dinch dưỡng bởi trí tuệ từ bi hỷ xả lợi tha có khả năng đưa tất cả chúng sinh đồng chứng nhất thừa Phật quả. Ðức Phật nói tất cả bọn chúng sanh đều gồm Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều gồm khả năng thành Phật. Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành, nếu bọn chúng sinh tinc tấn nỗ lực tu hành thì cũng sẽ thành Phật như ta vậy. Nhưng bọn chúng sanh đắm chìm ngập trong ngũ dục lạc, đề xuất tạo nhiều tội lỗi để rồi hiện thành căn tánh cao thấp, nghiệp duim nặng nhẹ khác nhau. Ðức Phật lại phải từ đó nhưng lập ra bao gồm muôn ndại dột phương tiện để hóa độ. Nghĩa là từ nhứt thượng thừa nhưng mà đức Phật đã phải phương tiện huyền knhị làm cho thành bố thừa để rồi sau đó, lúc căn tánh chúng sanh thuần thục ngài lại dần dần đưa lên nhứt thừa Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Hai mươi tám phẩm Kinc Pháp Hoa chan chứa chổ chính giữa hạnh của Phật và Ðại Bồ Tát, trải nhiều năm những bé đường phương tiện giáo hóa thênh thang ngõ hầu với bọn chúng sinh từ phàm đến thánh, từ tam thừa Thinch Văn Duyên ổn Giác và Bồ Tát đến quả vị nhứt thừa vô thượng Phật quả.

Nội dung gớm Pháp Hoa mang đến ta thấy không phương tiện độ sinh nào nhưng không có, ko cửa pháp môn giải bay rốt ráo như thế nào nhưng mà ko mở, ko cảnh giới Phật như thế nào mầu nhiệm thiện dulặng rạm mật với chúng sanh cõi ta bà này cơ mà không ảnh hiện, không hạnh nguyện giáo hóa độ sinh như thế nào của Phật với Bồ Tát mà lại ko thể đạt ba la mật. Thật là một bộ kinh khế hợp mang lại đủ mọi trình độ căn tánh nghiệp duyên ổn của bọn chúng sanh. Vì thế xưa ni ghê Pháp Hoa đã được không biết bao bên Phật học huyên bác chú thích sớ giải tạo cho khiếp Pháp Hoa rạng rỡ từ nngớ ngẩn năm này đến nđần độn năm khác cùng phổ cập trần giới. Ðến nỗi nghĩa lý của gớm Pháp Hoa vượt ư vi diệu tuyệt vời, kinh bản được đời đời ấn hành phổ biến uy thế tạo thành một tôn phái với danh xưng là Pháp Hoa Tôn giỏi Thiên Tnhì Tôn, một tôn phái có ảnh hưởng lớn ở Nhật Bản và Nước Trung Hoa do Trí Giả Ðại Sư thành lập.

Trong thời thế sự cuồng quây, đạo vai trung phong ngày một suy tàn, phong hóa niềm tin lay chuyển đến tận gốc rễ như thời này đây, để mang lại mọi người còn chút ít phước duim đang bềnh bồng bên trên bể đời bao gồm thuyền nương tựa, có đất phì nhiêu màu mỡ của bến bờ để gieo giống Bồ Ðề, đề xuất Phật Học Viện Quốc Tế nguyện in lại gớm Pháp Hoa này ngõ hầu có tác dụng thuyền chén bát nhã, có tác dụng ruộng phước phì nhiêu, có tác dụng hải đăng cùng bến đổ mang đến khắp cả mọi kiếp thuyền đời trở thành những thiện hữu Bồ Ðề kết duyên thuộc Phật đạo Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Khắp nguyện mười phương bạn lành gần xa mở rộng lòng ra phân phát trung tâm Bồ Ðề thọ trì cùng ấn tống kinh Pháp Hoa này để tạo cơ hội sớm ngộ nhập tri kiến Phật, ngõ hầu thăng hoa đời sống đạo quả Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Phật lịch 2530, Vía Phật A Di Ðà - 1986 Bính Dần

Thích Ðức Niệm

Nghi-Thức Sám Hối Trước lúc Tụng Kinh

(Dùng cha nghiệp thân, khẩu, ý tkhô hanh tịnh nhưng mà tụng khiếp, thời phước đức vô lượng, buộc phải trước Lúc tụng ghê cần phải sám-hối, sám-hối tức là khiến cho 3 nghiệp thanh khô tịnh)

Nam-tế bào thập-phương tận hư-ko giới nhứt thiết Chư Phật. (1 lạy)

Nam-tế bào thập-phương tận hư-ko giới nhứt thiết Tôn Pháp. (1 lạy)

Nam-tế bào thập-phương tận hư-ko giới nhứt-thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

(Quì, tay cầm hương cúng-dường phạt nguyện)

Nguyện mây hương mầu này

Khắp cùng mười phương cõi

Cúng-dường tất cả Phật.

Tôn Pháp, các Bồ-Tát,

Vô biên bọn chúng Thanh-văn

Và cả thảy Thánh-hiền

Dulặng khởi đài sáng sủa chói

Trùm đến vô bờ cõi,

Khắp xông các chúng-sanh

Ðều phát lòng Bồ-đề,

Xa lìa những nghiệp vọng

Trọn yêu cầu đạo vô-thượng.

(cầm hương lạy 1 lạy)

(Ðứng chắp tay xướng)

Sắc thân Như-Lai đẹp

Trong đời không một ai bằng

Không sánh, chẳng nghĩ bàn

Nên nay bé đảnh lễ

Sắc thân Phật vô-tận

Trí-tuệ Phật cũng thế,

Tất cả Pháp thường-trụ

Cho buộc phải con về nương,

Sức trí lớn nguyện lớn

Khắp độ bọn chúng quần-sinh,

Khiến bỏ thân rét khổ

Sanh tê nước non vui.

Con ni sạch bố nghiệp

Qui-y cùng lễ tán

Nguyện thuộc những chúng-sanh

Ðồng sinh nước An-Lạc.

Án phạ nhựt ra vật. (7 lần)

Chí Tâm Ðảnh Lễ

(Câu này thông cả 9 câu dưới, đều xướng ở đầu câu)

Thường-tịch-quang đãng tịnh độ

A-Di-Ðà Như-Lai

Pháp-thân mầu thanh-tịnh

Khắp pháp-giới chư Phật (1 lạy)

Thật báo nghiêm túc độ

A-Di-Ðà Như-Lai

Thân tướng hải vi-trần

Khắp pháp-giới chư Phật (1 lạy)

Phương-tiện thánh cư độ

A-Di-Ðà Như-Lai

Thân trang-nghiêm giải-thoát

Khắp pháp-giới chư Phật (1 lạy)

Cõi An-Lạc phương Tây

A-Di-Ðà Như-Lai

Thân căn giới đại-thừa

Khắp pháp-giới chư Phật (1 lạy)

Cõi An-Lạc phương Tây

A-Di-Ðà Như-Lai

Thân hóa đến mười phương

Khắp pháp-giới chư Phật (1 lạy)

Cõi An-Lạc phương tây

Giáo hạnh lý tía kinh

Tột nói bày y chánh

Khắp pháp-giới Tôn Pháp (1 lạy)

Cõi An-Lạc phương tây

Quán-thế-Âm Bồ-tát

Thân tử-kim muôn ức

Khắp pháp-giới Bồ-tát (1 lạy)

Cõi An-Lạc phương tây

Ðại Thế-Chí Bồ-tát

Thân trí sáng vô-biên

Khắp pháp-giới Bồ-tát (1 lạy)

Cõi An-Lạc phương tây

Thanh-tịnh đại-hải-chúng

Thân nhì nghiêm: Phước, trí

Khắp pháp-giới Thánh-bọn chúng (1 lạy)

( Ðứng chắp tay nguyện: )

" Con ni khắp bởi bốn ơn tía cõi cùng bọn chúng sinh " Trong pháp-giới, đều nguyện

dứt trừ ba chướng(1)" nên qui mạng (2) sám-hối(3)"

(1 lạy quỳ chắp tay sám hối)

Chí Tâm Sám Hối:

Ðệ tử... cùng bọn chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minc che đậy đề nghị điên đảo mê-lầm, lại bởi vì sáu căn cha nghiệp (4) quen thuộc theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ thuộc năm tội vô-con gián (5) với tất cả các tội khác, nhiều vô-lượng vô-biên nói ko kể hết. Mười phương những đức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp ko dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, pchờ ánh nắng sạch vào chiếu soi tất cả Lý mầu thường trụ đầy dẫy hư-không.

Con từ vô-thỉ đến ni, sáu căn đậy mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy, chằng nghe, chẳng giỏi chẳng biết, do nhân dulặng đó trôi mãi trong khoảng sinh tử, trải qua các đường dữ (6) trăm ngàn muôn kiếp trọn ko thời điểm như thế nào ra khỏi. - Kinc rằng: "Ðức Tỳ-Lô-Giá-Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường-Tịch-Quang, vì vậy phải biết cả thảy các pháp đều là Phật-pháp, nhưng nhỏ ko rõ lại theo giòng vô-minch, vị thế trong trí Bồ-đề cơ mà thấy không thanh-tịnh, vào cảnh giải bay nhưng sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, ni mới chừa bỏ ăn năn, phụng đối trước các đức Phật cùng A-Di-Ðà Thế-Tôn nhưng mà pháp lồ (7) sám hối khiến cho đệ tử cùng pháp-giới chúng-sanh, tất cả tội nặng vày tía nghiệp sáu căn, khiến tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại thuộc vị-lai, thiết yếu bản thân tự khiến tạo hoặc biểu người, tuyệt là thấy nghe người tạo tạo cơ mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc bịt giấu hoặc chẳng bịt giấu, thảy đều được rốt ráo tkhô cứng tịnh.

Ðệ-tử sám-hối rồi, sáu căn cùng tía nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh-tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang-nghiêm Tịnh-Ðộ khắp với chúng-sinh, đồng sanh về nước An-Dưỡng.

Nguyện đức A-Di-Ðà Phật thường đến hộ trì, tạo cho căn-lành của đệ tử hiện-tiền tăng-tấn, chẳng mất nhân dulặng Tịnh-độ, đến giờ lâm chung, thân an niệm chánh, xem nghe đều rõ ràng, tận mặt thấy đức A-Di-Ðà cùng những Thánh-chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát-na sanh ra trước Phật, đủ đạo-hạnh Bồ-tát, rộng độ khắp chúng-sanh đồng thành Phật-đạo.

Ðệ-tử sám-hối phạt nguyện rồi qui mạng đảnh lễ: Nam-tế bào Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Ðà Như-Lai, biến pháp-giới Tam-Bảo (1 lạy)

( lạy xong tiếp Nghi Thức tụng kinh )

Thích Nghĩa Sám Pháp

(1) Phiền óc, nghiệp nhân, quả báo bố món đều giỏi làm chướng ngại đường giải thoát cần gọi: "Ba món

chướng."

(2) Ðem thân mạng về nương, giao phó đến Phật, Pháp, Tăng đó là nghĩa của nhị chữ "Nam-mô".

(3) Nói đủ là Sám-ma hối quá. "Sám ma" là tiếng Phạm, nghĩa là "hối quá", tức là ăn năn tội trước, ngừa giữ lỗi sau.

(4) Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý: sáu căn, và cha nghiệp: thân, khẩu, ý.

(5) Giết thân phụ, giết mẹ, giết thánh nhơn, ác trung khu làm thân Phật ra tiết, phá hòa hiệp Tăng, gọi là năm tội

Nghịch, nếu phạm sẽ bị đọa vào ngục Vô-gián đề nghị gọi là tội Vô-con gián - Ngục Vô-con gián là chỗ thọ khổ không có những lúc làm sao ngừng ngớt.

(6) A-tu-la, Súc-sanh, Ngạ quỉ, Ðịa ngục, các đường đó vui không nhiều khổ nhiều, vì nghiệp dữ cảm ra.

(7) Bày lộ tội lỗi ra trước Chúng-Nhơn không chút giấu đậy thời gọi là phát lồ, trái với phú tàng (bịt giấu). Có phân phát lồ thời tội mới tiêu, như bịnh cảm cơ mà đặng vạc hạn (ra mồ hôi).

________________________

Nghi Thức Trì Tụng

----------------

Bài Tán Lư Hương

Lò hương vừa nhen nhúm

Pháp-giới đã được xông

Các Phật trong hải hội đều xa hay

Theo chỗ kết mây lành

Lòng thành mới ân cần

Các Phật hiện toàn thân.

Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát Ma-ha-tát (3lần)

Chân Ngôn Tịnh Pháp Giới

Án lam ( 7 lần )

( Trì crúc này thì thân trung tâm, cảnh vật đều tkhô cứng tịnh )

Chân Ngôn Tịnh Khẩu Nghiệp

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha. (7 lần)

( Trì chú này thì hơi miệng trong sạch )

Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạt thuật độ hám (3 lần)

(Trì chụ này thì hoa hương cùng tiếng tụng niệm sẽ khắp cúng-dường cả mười phương)

Văn Phát Nguyện

Nam-tế bào Thập-phương Thường-trụ Tam-bảo (3 lần)

Cúi lạy đấng Tam-giới Tôn,

Qui mạng thuộc mười phương Phật

Tôi nay phát nguyện rộng

Thọ-trì kinh Pháp-Hoa

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ ( súc sinh, ngạ quỉ, địa ngục )

Nếu có kẻ thấy nghe

Ðều phân phát lòng Bồ-đề

Hết một báo-thân này

Sanh qua cõi Cực-Lạc.

Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (3 lần)

Bài Khai Kinh

Pháp vi-diệu rất sâu vô-lượng

Trăn ngàn muôn ức cực nhọc gặp

Tôi ni nghe thấy được thọ trì

Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Như-Lai.

Bài Khen Ngợi Kinh

Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốn

Rộng chứa đựng vô-biên nghĩa mầu

Trong cổ nước cam-lộ rịn nhuần

Trong miệng chất đề-hồ nhỏ mát

Bên răng ngọc trắng tuôn xá-lợi

Trên lưỡi sen hồng pđợi hào quang

Dầu cho tạo tội hơn núi cả

Chẳng nhọc Diệu-Pháp vài ba ba sản phẩm.

Nam-tế bào Pháp-Hoa Hội-Thượng Phật Bồ-tát. ( 3 lần )

Kinch Diệu Pháp Liên Hoa

Quyển Thứ Nhất

Ðời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch.

Kinc Diệu Pháp Liên Hoa

Phẩm "Tựa" Thứ Nhất

1.- Tôi nghe như thế này: Một thuở nọ đức Phật (2) ở trong núi Kỳ-Xà Quật, nơi thành vương xá thuộc chúng đại Tỳ-kheo một muôn hai ngàn người câu-hội. Các vị đó đều là bực A-La-Hán, các lậu (3) đã hết, không hề phiền óc, việc lợi bản thân đã xong (4) dứt sự ràng rịt trong các cõi (5) vai trung phong được tự tại. Tên của những vị đó là: A-Nhã Kiều-Trần-Như, Ma-Ha-Ca-Diếp, Ưu-Lâu-Tần-Loa Ca-Diếp, Dà-Gia Ca-Diếp, Na-Ðề Ca-Diếp, Xá-Lợi-Phất, Ðại Mục-Kiền-Liên, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, A-Nâu-Lâu-Ðà, Kiếp-Tân-Na, Kiều-Phạm, Ba-Ðề, Ly-Bà-Ða Tất-Lăng-Già-Bà-Ta-Bạc-Câu-La, Ma-Ha-Câu-Hy-La, Nan-Ðà Tôn-Ðà-La Nan-Ðà, Phú-Lâu-Na Di-Ða-La-Ni-Tử, Tu-Bồ-Ðề, A-Nan, La-Hầu-La v.v.. đó là những vị đại A-La-Hán hàng tri-thức của bọn chúng.

Lại tất cả bực hữu-học và vô-học (6) nhì ngàn người.

Bà Tỷ-khiêu-ni Ma-ha Ba-Xà-Ba-Ðề thuộc với quyến thuộc sáu nghìn người câu-hội. Mẹ của La-Hầu-La là bà Tỷ-khiêu-ni Gia-Du-Ðà-La thuộc với quyến thuộc câu-hội.

2.- Bực đại Bồ-tát tám muôn người đều không thối chuyển ở nơi đạo vô thượng chính-đẳng chính-giác (7), đều chứng được pháp đà-la-ni (8) nhạo-thuyết biện tài (9) chuyển nói pháp luân bất thối chuyển, từng cúng-dường vô lượng trăm ngàn chư Phật, ở những nơi đức Phật trồng những cội công-đức.

Thường được các Phật ngợi khen, cần sử dụng đức từ để tu thân, khéo chứng trí-tuệ của Phật thông đạt đại-trí đến nơi bờ cơ (10), danh đồn khắp vô-lượng thế-giới gồm thể độ vô số trăm ngàn chúng-sanh.

Tên của những vị đó là: Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát. Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Ðắc-Ðại-Thế-Chí Bồ-tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ-tát, Bất-Hưu Tức Bồ-tát, Bửu-Chưởng Bồ-tát, Dược-Vương Bồ-tát, Dõng-thí Bồ-tát. Bửu-Nguyệt Bồ-tát, Nguyệt-Quang Bồ-tát, Mãn-Nguyệt Bồ-tát, Ðại-Lực Bồ-tát, Vô-Lượng-Lực Bồ-tát, Việt-Tam-Giới Bồ-tát, Bạt-Ðà Bà-La Bồ-tát, Di-Lặc Bồ-tát, Bửu-Tích Bồ-tát, Ðạo-Sư Bồ-tát v.v... các vị đại Bồ-tát như thế tám muôn người câu hội.

3.- Lúc bấy giờ, Thích-Ðề Hoàn-Nhơn (11) cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên-tử câu hội.

Lại bao gồm Minh-Nguyệt thiên tử, Phổ-Hương thiên tử, Bửu-Quang thiên-tử, bốn vị đại Thiên-Vương thuộc với quyến-thuộc một muôn thiên-tử câu hội.

Tự-tại Thiên-tử, đại tự-tại Thiên-tử cùng với quyến thuộc ba vạn Thiên-tử câu hội.

Chủ cõi Ta-Bà: Phạm-Thiên-Vương, Thi-Khí-Ðại-Phạm, Quang-Minh Ðại-Phạm v.v...thuộc với quyến thuộc một muôn hai ngàn vị thiên-tử câu hội.

Có tám vị Long-Vương: Nan-Ðà Long-Vương, Bạt-Nan-Ðà Long-Vương, Sa-Dà-La Long-Vương, Hòa-Tu-Cát Long-Vương, Ðức-Xoa-Ca Long-Vương, A Na-Bà-Ðạt-Ða Long-Vương, Ma-Na-Tư Long-Vương, Ưu-Bát-La Long-Vương v.v... đều thuộc bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc câu hội.

Có bốn vị Khẩn-Na-La vương, Pháp-Khẩn-Na-La vương, Diệu-Pháp Khẩn-Na-La vương, Ðại-Pháp Khẩn-Na-La vương, Trì-Pháp Khẩn-Na-La vương đều cùng từng nào trăm ngàn quyến-thuộc câu hội.

Có bốn vị Càn-Thát-Bà vương. Nhạc-âm Càn-Thát-Bà vương, Mỹ Càn-Thát-Bà vương, Mỹ-âm Càn-Thát-Bà vương, đều cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến-thuộc câu hội.

Có bốn vị A-tu-la vương: Bà-Trĩ A-tu-la vương, Dà-La-Khiên-Ðà A-tu-la vương, Tỳ-Ma-Chất-Ða-La A-tu-la vương, La-Hầu A-tu-la vương, đều cùng từng nào trăm nghìn quyến-thuộc câu hội.

Có bốn vị Ca-lâu-la vương: Ðại-Uy-Ðức Ca-lâu-la vương, Ðại-Thân Ca-lâu-la vương, Ðại-Mãn Ca-lâu-la vương, Như-Ý Ca-lâu-la vương, đều cùng từng nào quyến thuộc câu hội.

Vua A-Xà-Thế, nhỏ bà Vi-Ðề-Hi, thuộc bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội.

Cả bọn chúng đều lễ chân Phật, lui ngồi một phía.

4.- Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn, hàng tứ-chúng vây xung quanh cúng-dàng kính cẩn ngợi-khen tôn trọng, do những vị Bồ-tát mà nói tởm đại-thừa thương hiệu là: "Vô-Lượng-Nghĩa Giáo Bồ-tát Pháp Phật sở hộ-niệm".

Nói gớm này xong xuôi, đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chính-định "Vô-lượng nghĩa xứ", thân với tâm của Phật đều ko lay động.

lúc đó trời mưa hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha Mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa, hoa Ma-ha Mạn-thù-sa, để rải bên trên đức Phật thẳng hàng đại chúng; khắp cõi Phật sáu điệu vang động (12).

Lúc bấy giờ, trong bọn chúng hội, các hàng: Tỳ-khiêu, Tỳ-khiêu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, Trời, Rồng, Dạ-Xoa, Càn-thát-bà (13), A-tu-la (14), Ca-lâu-la (15), Khẩn-na-la (16), Ma-hầu-la-dà (17), nhơn, phi-nhơn cùng các vị tiểu-vương cùng Chuyển-luân thánh vương, những đại-bọn chúng ấy đều được thấy việc chưa từng tất cả, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật.

5.- Bấy giờ, đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặn mày pchờ ra luồng hào-quang đãng chiếu khắp cả một muôn tám ngàn cõi ở phương Ðông, dưới thời chiếu đến địa-ngục A-Tỳ, bên trên suốt thấu trời Sắc-Cứu-Cánh. Chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng-sanh (18), ở những cõi tê.

Lại thấy những đức Phật hiện-tại nơi các cõi cơ cùng nghe gớm pháp của các đức Phật ấy nói. Cùng thấy nơi các cõi tê, những mặt hàng Tỷ-khiêu, Tỷ-khiêu-ni, cận-sự-nam giới, cận-sự-nữ, những người tu hành đắc đạo.

Xem thêm: #3 Bài Viết Tiếng Anh Về Ước Mơ Của Em Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

Lại thấy những vị đại Bồ-tát dùng các món nhơn-duyên ổn, những lòng tín giải, các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ-tát. Lại thấy các đức Phật nhập Niết-bàn, lại thấy sau khoản thời gian những đức Phật nhập Niết-bàn, đem xá-lợi của Phật mà lại dựng tháp bằng bảy báu.

6.- Lúc ấy, ngài Di-Lặc Bồ-tát nghĩ rằng: "Hôm nay đức Thế-Tôn hiện thần biến tướng, bởi nhơn duyên gì mà có điềm lành này".

Nay đức Phật đương nhập chính-định, việc biến hiện hi hữu không thể nghĩ bàn này bắt buộc hỏi ai, ai đáp được?"

Ngài lại nghĩ: "Ông Pháp-Vương-tử (19) Văn-Thù Sư-Lợi này đã từng gần gũi cúng dàng vô-lượng những đức Phật đời vượt khứ chắc đã thấy tướng hi-hữu này, ta ni buộc phải hỏi ông".

Lúc đó, sản phẩm Tỷ-khiêu, Tỷ-khiêu-ni, Cận-sự-nam giới, Cận-sự-nữ (20) với các trời, rồng, quỉ, thần v.v.. đều nghĩ rằng: "Tướng thần-thông sáng sủa chói của đức Phật hiện đây, nay đề nghị hỏi ai?"

7.- Bấy giờ, ngài Di-Lặc Bồ-tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình, ngài lại xét trung tâm niệm của bốn-chúng: Tỷ-khiêu, Tỷ-khiêu-ni, Cận-sự-nam, Cận-sự-nữ với của cả chúng hội trời rồng quỉ thần v.v.. nhưng hỏi Văn-Thù Sư-Lợi rằng: "Vì nhơn duyên ổn gì mà lại tất cả tướng lành thần thông này, Phật pđợi tia nắng lớn soi khắp một muôn tám ngàn cõi ở phương Ðông, đều thấy cõi nước trang-nghiêm của những đức Phật?"

Lúc đó, ngài Di-Lặc muốn nói lại nghĩa bên trên, dùng kệ hỏi rằng:

8.- Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!

Ðức Ðạo-Sư cớ chi

Lông trắng giữa chặn mày

Phóng ánh-sáng khắp soi?

Trời mưa hoa Mạn-đà

Cùng hoa Mạn-thù-Sa,

Gió thơm mùi chiên-đàn

Vui đẹp lòng đại chúng

Vì nhơn duyên ổn như vậy

Cõi đất đều nghiêm tịnh

Mà trong thế giới này

Sáu điệu vang động lên

Bấy giờ bốn bộ chúng

Thảy đều rất vui mừng

Thân thuộc ý thơ thới

Ðược việc chưa từng gồm.

9.- Ánh sáng sủa giữa chặn mày

Soi suốt thẳng phương Ðông

Một muôn tám ngàn cõi

Ðều ánh như sắc quà.

Từ địa ngục A-Tỳ

Trên đến trời hữu đảnh

Trong các thế giới đó

Cả sáu đạo bọn chúng sanh

Sống chết của kia đến

Nghiệp duyên ổn lành cùng dữ

Thụ báo hiện có tốt xấu

Tại đây đều thấy rõ.

10.- Lại thấy các đức Phật

Ðấng Thánh-Chúa Sư-Tử

Diễn nói những gớm điển

Nhiệm mầu bực thứ nhất.

Tiếng của ngài thanh-tịnh

Giọng nói ra êm dịu

Dạy bảo những Bồ-tát

Vô-số ức muôn người

Tiếng phạm-âm thâm nám diệu

Khiến người đều ưa nghe.

Các Phật ở cõi mình

Mà giảng nói chính pháp

Dùng nhiều món nhơn-duyên

Cùng vô-lượng tỉ-dụ

Ðể soi rõ Phật Pháp

Mà knhì ngộ chúng sinh.

Nếu gồm người bị khổ

Nhàm lìa già, bệnh, chết,

Phật vày nói Niết-Bàn

Ðể dứt những ngằn khổ

Nếu là người có phước

Ðã từng cúng-dàng Phật

Chí cầu pháp thù-thắng

Vì nói hạnh Duyên-Giác

Nếu lại có Phật-tử

Tu-tập những công hạnh

Ðể cầu tuệ vô thượng

Phật vì chưng nói tịnh-đạo.

11.- Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!

Tôi ở tại nơi đây

Thấy nghe dường ấy đó

Và nghìn ức việc khác

Thấy rất nhiều như thế

Nay sẽ lược nói ra:

12.- Tôi thấy ở cõi kia

Có hằng-sa Bồ-tát

Dùng các món nhơn-duyên

Mà cầu chứng Phật đạo.

Hoặc tất cả vị bố-thí

Vàng, bạc, ngọc, san-hô,

Chơn châu, ngọc như-ý,

Ngọc xa-cừ mã-óc,

Kim-cương những trân-bửu

Cùng tôi tớ, xe cộ cộ

Kiệu, cán chưng châu báu

Vui-vẻ đem bố-thí

Hồi-hướng về Phật-đạo

Nguyện được chứng thừa ấy

Bực nhất của cha cõi

Các Phật hằng khen ngợi.

Hoặc tất cả vị Bồ-tát

Xe tứ-mã xe báu

Bao lơn che tàn đẹp

Trau-tria sử dụng bố-thí.

Lại thấy có Bồ-tát

Bố-thí cả vợ con

Thân thịt cùng tay chân

Ðể cầu vô-thượng đạo.

Lại thấy gồm Bồ-tát

Ðầu, mắt với thân thể

Ðều ưa vui thí cho

Ðể cầu trí-tuệ Phật

13.- Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!

Ta thấy những quốc-vương

Qua đến chỗ của Phật

Thưa hỏi đạo vô-thượng

Bèn bỏ nước vui vẻ

Cung-điện cả thần-thiếp

Cạo sạch râu lẫn tóc

Mà mặc y Pháp phục.

Hoặc lại thấy Bồ-tát

Mà hiện làm cho Tỷ-khiêu

Một bản thân ở vắng vẻ

Ưa vui tụng tởm điển

Cũng thấy có Bồ-tát

Dõng mãnh cùng tinh tấn

Vào ở nơi thâm sơn

Suy xét mối Phật-đạo

Và thấy bực ly-dục

Thường ở chỗ ko nhàn

Sâu tu những thuyền-định

Ðược năm món thần thông

Và thấy vị Bồ-tát

Chắp tay trụ thuyền-định

Dùng nghìn muôn bài xích kệ

Khen ngợi các Pháp-Vương

Lại thấy có Bồ-tát

Trí sâu chí bền chắc

Hay hỏi những đức Phật

Nghe rồi đều thụ trì.

Lại thấy sản phẩm Phật-tử

Ðịnh-tuệ trọn đầy đủ

Dùng vô-lượng tỉ-dụ

Vì chúng mà lại giảng pháp

Vui ưa nói các pháp

Dạy bảo các Bồ-tát

Phá dẹp chúng binch ma

Mà đánh rền trống pháp

Cùng thấy vị Bồ-tát

Vắng bặt im lặng ngồi

Trời, rồng đều cung-kính

Chẳng lấy đó làm mừng,

Và thấy gồm Bồ-tát

Ở rừng phóng hào-quang

Cứu khổ chốn Ðịa-ngục

Khiến đều vào Phật-đạo.

Lại thấy mặt hàng Phật-tử

Chưa từng có ngủ nghỉ

Kinh-hành ở trong rừng

Siêng năng cầu Phật-đạo

Cũng thấy đủ giới-đức

Uy-nghi ko thiếu sót

Lòng sạch như bửu-châu

Ðể cầu chứng Phật-Ðạo.

Và thấy sản phẩm Phật-tử

Trụ vào sức nhẫn nhục

Bị kẻ Tăng-thượng-mạn

Mắng rủa thuộc đánh đập

Thảy đều giỏi nhẫn được

Ðể cầu chứng Phật-đạo

Lại thấy có Bồ-tát

Xa rời sự chơi cười

Và quyến-thuộc lẩn thẩn si

Ưa gần-gũi người trí

Chuyên trung tâm trừ loạn động

Nhiếp niệm ở núi rừng

Trải ức nghìn muôn năm

Ðể cầu được Phật-đạo.

14.- Lại thấy vị Bồ-tát

Ðồ ăn uống ngọt ngon

Cùng trăm món thuốc thang

Ðem cúng Phật và Tăng,

Áo tốt đồ thượng-phục

Giá đáng đến ngàn muôn

Hoặc là vô-giá bán y

Dùng ngàn muôn ức thứ

Nhà báu bằng Chiên-đàn

Các giường nằm tốt đẹp

Ðể cúng Phật thuộc Tăng

Rừng vườn rất thanh-tịnh

Bông trái đều sum-sê

Suối chảy thuộc ao tắm

Cúng đến Phật cùng Tăng,

Cúng thí như thế đó

Các đồ cúng tốt đẹp

Vui vẻ không hề nhàm

Ðể cầu đạo vô-thượng.

15.- Lại bao gồm vị Bồ-tát

Giảng nói pháp tịch-diệt

Dùng các lời dạy dỗ

Dạy vô-số chúng-sanh

Hoặc thấy vị Bồ-tát

Quán gần kề các pháp tịnh

Ðều không có hai tướng

Cũng như khoảng hư không

Lại thấy sản phẩm Phật-tử

Tâm không chỗ mê đắm

Dùng món diệu-tuệ này

Mà cầu đạo vô-thượng.

16.- Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!

Lại có vị Bồ-tát

Sau khi Phật diệt-độ

Cúng dàng Xá-Lợi-Phật.

Lại thấy sản phẩm Phật-tử

Xây dựng các tháp miếu

Nhiều vô-số hằng-sa

Nghiêm sức khắp cõi nước.

Bửu tháp rất cao đẹp

Ðều năm ngàn do-tuần.

Bề ngang rộng xứng nhau

Ðều nhị nghìn do-tuần.

Trong mỗi mỗi tháp miếu

Ðều tất cả nghìn tràng phan

Màn châu xen thả xuống

Tiếng linch báu hòa reo

Các vị Trời, rồng, thần,

Người thuộc với phi-nhơn

Hương, hoa, thuộc kỹ-nhạc

Thường đem đến cúng-dàng

Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!

Các hàng Phật-tử kia

Vì cúng-dàng xá-lợi

Nên trang-sức tháp miếu,

Cõi quốc-giới tự-nhiên

Thù đặc rất tốt-đẹp

Như cây Thiên-thụ-vương

Hoa cơ đang xòe nở

17.- Phật phóng một luồng sáng

Ta thuộc cả chúng-hội

Thấy nơi cõi nước này

Các thứ rất tốt đẹp

Thần-lực của chư Phật

Trí-tuệ đều hi-hữu

Phóng một luồng tịnh-quang

Soi khắp vô-lượng cõi

Chúng ta thấy việc này

Ðược điều chưa từng có.

18.- Xin Phật-tử Văn-Thù

Giải-quyết lòng chúng nghi

Bốn bọn chúng đều ý muốn ngóng

Nhìn ngài cùng quan sát ta

Ðức Thế-Tôn cớ chi

Pchờ ánh quang-minh này?

Phật-tử phải thời đáp

Quyết nghi cho cái đó mừng

Có những lợi ích gì

Ðức Phật phóng quang đãng này?

lúc Phật ngồi đạo-tràng

Chứng được pháp thâm-diệu

Vì muốn nói Pháp đó

Hoặc là sẽ thọ-ký?

Hiện bày những cõi Phật

Các báu sạch trang-nghiêm

Cùng thấy những đức Phật

Ðây ko phải cớ nhỏ

Ngài Văn-Thù phải biết

Bốn-chúng cùng Long, Thần

Nhìn lưu ý ngài đó

Mong sẽ nói những gì?

19.- Lúc bấy giờ, ngài Văn-Thù Sư-Lợi nói với ngài Di-Lặc Ðại Bồ-tát thuộc những vị Ðại-Sĩ: "Các Thiện-nam-tử! Như chỗ ta xét nghĩ thời ni đức Thế-Tôn muốn nói Pháp lớn, mưa pháp-vũ lớn, thổi pháp-loa lớn, đánh pháp-cổ lớn và diễn pháp-nghĩa lớn.

Các thiện-nam-tử! Ta từng ở nơi các đức Phật đời quá-khứ thấy điềm lành này, Phật cơ pđợi hào-quang quẻ đó rồi liền nói pháp lớn. Cho buộc phải chắc biết rằng từ bây giờ đức Phật hiện hào-quang đó rồi liền nói pháp lớn. Cho bắt buộc chắc biết rằng bây giờ đức Phật hiện hào-quang cũng lại như vậy. Phật vày muốn cho chúng-sinh đều được nghe biết pháp mầu nhưng tất cả trong đời nặng nề tin theo, do đó hiện điềm lành này.

trăng tròn.- Các thiện-nam-tử! Như vô-lượng vô-biên a-tăng-kỳ (21) kiếp về trước. Bấy giờ tất cả đức Phật hiệu Nhật-Nguyệt Ðăng-Minch Như-Lai, Ứng-Cúng, Chính-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sĩ, Ðiều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật Thế-Tôn, diễn nói chính pháp. Ban đầu, giữa, rốt sau bố chặng đều lành, nghĩa lý rất xâu xa, lời lẽ khéo mầu, thuần một không tạp, đầy đủ cả tướng phạm-hạnh thanh bạch.

Phật, vì chưng người cầu đạo Thanh-Văn, nói pháp tứ-đế (22) bay khỏi sanh, già, bệnh, chết, cứu cánh Niết-bàn. Vì hạng cầu quả Duyên-Giác, nói pháp mười nhị nhơn dulặng (23), Vì mặt hàng Bồ-tát nói sáu pháp Ba-la-mật (24) khiến cho chứng được quả Vô-thượng chính-đẳng chính-giác thành bậc nhất-thiết chủng-trí.(25)

Kế lại có đức Phật cũng hiệu Nhật-Nguyệt-Ðăng-Minh, lại gồm đức Phật cũng hiệu Nhật-Nguyệt-Ðăng-Minc. Như thế đến nhị muôn đức Phật đều đồng một thương hiệu, hiệu Nhật-Nguyệt-Ðăng-Minh, lại thuộc đồng thuộc một họ, họ Phả-La-Ðọa.

Di-Lặc buộc phải biết! Ðức Phật trước, đức Phật sau đều đồng một tên, hiệu Nhật-Nguyệt-Ðăng-Minc, đầy đủ mười hiệu, những pháp được nói ra, đầu, giữa, sau đềkhối u lành.

Ðức Phật rốt sau cả, thời điểm chưa xuất-gia gồm tám vị vương tử: Người thứ nhất tên Hữu-Ý, thứ hai tên Thiện-Ý, thứ tía tên Vô-Lượng-Ý, thứ tư thương hiệu Bửu-Ý, thứ năm thương hiệu Tăng-Ý, thứ sáu tên Trừ-Nghi-Ý, thứ bảy Hưởng-Ý, thứ tám tên Pháp-Ý.

Tám vị vương tử đó gồm uy đức tự tại đều lãnh trị bốn châu thiên hạ (26) . Nghe vua thân phụ xuất gia chứng đạo Vô-thượng Chính-đẳng Chính-giác đều bỏ ngôi vua cũng xuất-gia theo, phân phát chổ chính giữa đại thừa, thường tu hạnh thanh-tịnh, đều làm cho bậc pháp sư, thuở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đức Phật vun trồng các cội lành.

21.- Ðức Phật Nhật-Nguyệt-Ðăng-Minc cơ hội đó nói gớm đại thừa tên "Vô-Lượng-Nghĩa-Xứ Giáo Bồ-tát Pháp Phật Sở Hộ-Niệm". Nói ghê đó rồi Phật liền ở vào đại-bọn chúng ngồi xếp bằng nhập vào cảnh giới chánh-định "Vô-Lượng nghĩa-xứ", thân cùng vai trung phong chẳng động.

22.- lúc ấy trời mưa hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha Mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa cùng hoa Ma-ha Mạn-thù-sa để rải bên trên đức Phật với sản phẩm đại-chúng. Khắp cõi nước Phật sáu điệu vang động.

Lúc đó vào hội, sản phẩm Tỷ-khiêu, Tỷ-khiêu-ni, Cận-sự nam, Cận-sự nữ, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-dà, nhơn, phi-nhơn cùng các vị tiểu vương, những vị Chuyển-luân thánh-vương v.v... các đại-chúng đó được điều chưa từng tất cả, mừng rỡ chắp tay một lòng chú ý Phật.

23.- Bấy giờ, đức Như-Lai từ tướng lông trắng chặn giữa chân mày phóng ra luồng ánh-sáng sủa soi khắp cùng cả một muôn tám ngàn cõi nước ở phương đông, như ni đương thấy ở cõi Phật đây.

Di-Lặc đề xuất biết! khi đó trong hội, gồm hai mươi ức Bồ-tát ưa muốn nghe pháp, các vị Bồ-tát ấy thấy ánh-sáng sủa chiếu khắp những cõi Phật được điều chưa từng có, đều muốn biết do duyên ổn cớ gì nhưng phóng ánh-sáng này.

lúc ấy, bao gồm vị Bồ-tát hiệu Diệu-Quang gồm tám trăm người đệ-tử.

24.- Bấy giờ, đức Phật Nhật-Nguyệt-Ðăng-Minch từ vào chính-định nhưng mà dậy, bởi vì Diệu-Quang Bồ-tát nói kinh đại-thừa tên "Diệu-Pháp-Liên-Hoa Giáo-Bồ-tát Pháp Phật Sở Hộ-Niệm", trải qua sáu mươi tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi.

25.- Lúc ấy vào hội, người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến sáu mươi tiểu kiếp thân trọng tâm đều ko lay động, nghe đức Phật nói pháp chỉ ra rằng như vào khoảng bữa ăn. Bấy giờ trong bọn chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là trọng tâm mà sinh lười mỏi.

26.- Ðức Phật Nhật-Nguyệt-Ðăng-Minc trong sáu mươi tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong bọn chúng ma, phạm sa-môn, bà-la-môn, cùng trời, người, a-tu-la cơ mà tuim rằng: "Hôm ni vào nửa đêm, Như-Lai sẽ nhập Vô-dư Niết-bàn".

khi đó có vị Bồ-tát, tên Ðức-Tạng đức Phật Nhật-Nguyệt Ðăng-Minh liền thọ-ký (12) đến, bảo những Tỷ-khiêu rằng "Ông Ðức-Tạng Bồ-tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Tịnh-Thân Như-Lai Ứng-cúng, Chính-đẳng Chính-giác".

Ðức Phật thọ-cam kết hoàn thành, vào nửa đêm bèn nhập Vô-dư Niết-bàn.

27.- Sau lúc đức Phật diệt-độ, Diệu-Quang Bồ-tát trì gớm "Diệu-Pháp Liên-Hoa" trải tám mươi tiểu kiếp bởi vì người mà lại diễn nói.

28.- Tám người con của Phật Nhật-Nguyệt-Ðăng-Minch đều học với ngài Diệu-Quang, ngài Diệu-Quang dạy bảo đến đều vững bền ở nơi đạo Vô-thượng Chính-dẳng Chính-giác. Các vị Vương-tử đó cúng-dàng vô-lượng trăm ngàn muôn ức đức Phật đều thành Phật-đạo. Vị thành Phật rốt ráo sau hết, hiệu là Nhiên-Ðăng.

29.- Trong hàng tám trăm người đệ-tử tất cả một người tên: Cầu-Danh, người này tđam mê ưa danh lợi, dầu cũng đọc tụng những ghê cơ mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất, yêu cầu gọi là Cầu-Danh. Người này cũng vì bao gồm trồng những nhân-dulặng căn lành buộc phải được gặp vô-lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật cơ mà cúng-dàng cung-kính tôn trọng khen ngợi.

30.- Di-Lặc cần biết! Lúc đó Diệu-Quang Bồ-tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đây. Còn Cầu-Danh Bồ-tát là ngài đấy.

Nay thấy điềm lành này, cùng với xưa ko không giống, cho nên ta xét nghĩ bây giờ đức Phật Như-Lai sẽ nói gớm đại-thừa tên: "Diệu-Pháp Liên-Hoa Giáo Bồ-tát Pháp Phật Sở Hộ-Niệm".

Bấy giờ, ngài Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát ở trong đại-bọn chúng, muốn tuyên ổn lại nghĩa trên cơ mà nói kệ rằng:

31.- Ta nhớ thuở quá-khứ

Vô-lượng vô-số kiếp

Có Phật Nhơn Trung-tôn

Hiệu Nhật-Nguyệt Ðăng-Minh

Ðức Thế-Tôn nói pháp

Ðộ vô-lượng chúng-sanh

Vô số ức Bồ-tát

Khiến vào trí-tuệ Phật.

32.- khi Phật chưa xuất-gia

có sinh tám vương-tử

Thấy Ðại-Thánh xuất-gia

Cũng theo tu phạm-hạnh

33.- Phật nói ghê Ðại-Thừa

Tên là "Vô-Lượng-Nghĩa"

Ở vào sản phẩm đại-chúng

Mà do rộng tỏ bày.

Phật nói kinh ấy rồi

Liền ở trong pháp-tòa

Xếp bằng nhập chính-định

Tên "Vô-Lượng-Nghĩa-Xứ"

Trời rưới hoa Mạn-đà

Trống trời tự-nhiên vang

Các Trời, rồng, quỉ, thần

Cúng-dàng đấng Nhơn-Tôn,

Tất cả những cõi Phật

Tức thời vang động lớn,

34.- Phật phóng sáng sủa giữa mày

Hiện những việc hi-hữu

Ánh-sáng sủa chiếu phương-đông

Muôn tám ngàn cõi Phật

Bày sanh-tử nghiệp báo

Của tất cả chúng-sanh

Lại thấy những cõi Phật

Dùng các báu trang-nghiêm

Màu lưu-ly pha-lê

Ðây bởi Phật-quang quẻ soi.

35.- Lại thấy những Trời, người

Rồng, thần, bọn chúng Dạ-Xoa

Càn-thát, Khẩn-na-la

Ðều cúng-dàng Phật mình

36.- Lại thấy những Như-Lai

Tự-nhiên thành Phật-đạo,

Màu thân như núi vàng

Ðoan nghiêm rất đẹp mầu

Như trong lưu-ly sạch

Hiện ra tượng chơn kim

Thế-Tôn trong đại-chúng

Dạy nói nghĩa thâm nám diệu.

37.- Mỗi mỗi các cõi Phật

Chúng Thanh-Văn vô-số,

Nhơn Phật-quang đãng soi sáng

Ðều thấy đại-bọn chúng tê.

Hoặc có các Tỷ-khiêu

Ở tại vào núi rừng

Tinh-tấn giữ tịnh-giới

Dường như gìn châu sáng