Đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 có đáp án lan 2

Đề bình chọn 15 phút ít tiếng Anh 8 lần 2

Đề kiểm soát giờ Anh 15 phút ít lần 2 học kì 1 lớp 8 bao gồm giải đáp dưới đây phía bên trong bộ đề Đề đánh giá 15 phút lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020 bởi vì Tìm Đáp Án xem tư vấn cùng đăng cài đặt. Đề thi giờ đồng hồ Anh 8 mới bao gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 8 khác biệt giúp những em học viên lớp 8 củng nạm kiến thức và kỹ năng công dụng.

I. Choose the best option to complete these following sentences(6 pts)

1.Tom is a ________ driver he always causes accidents.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 có đáp án lan 2

A.carefully

B. carelessly

C. careful

D. careless

2.Lan promises_________her best in learning English.

A. will try

B. tries

C. trying

D.lớn try

3.We will begin ________a brief discussion of the problems.

A. from

B. at

C. with

D. on

4.We should use ________bags instead of plastic bags.

A. clothe

B. clothed

C. cloth

D. clothing

5.She has been _________for days after the accident.

A. consciously

B. conscious

C. unconscious

D. unconsciously

6.Scale is an instrument for showing _________people or things are.

A. how high

B. how tall

C. how old

D. how heavy

7.I tried khổng lồ cheer him_________, but he just kept staring out the window.

A. on

B. out

C. off

D. up

8.Sam was trying hard _________.

A. not to laugh

B. to lớn not laugh

C. not laughing

D. not khổng lồ laughing

9.Don’t overheat the victyên with blankets or coat.

A. make someone too cold

B. make someone too hot

C. hurt someone

D. destroy someone

10.Beer ________for breakfast in Englvà years ago.

A. used be drunk

B. used khổng lồ be drunk

C. used to drunk

D. used to be drank

11.Is the rubbish ________every day?

A. collect

B. collecting

C. collected

D. be collected

12._________is a type of bed used for carrying the sichồng or injured people.

A. Stretcher

B. Ambulance

C. Bandage

D. Crutch

II. Change the following sentences inlớn passive sầu voice(2 pts)

1. They performed Christmas song for people in town.

…………………………………………………………………………………………………

2. People speak English in Canada.

…………………………………………………………………………………………………

3. My grandfather will build this house next year.

Xem thêm: Máy Cấp Nguồn Đa Năng Lw-Ps305D, Tính Năng Bộ Cấp Nguồn Dc 30V 5A Long Wei Ps

…………………………………………………………………………………………………

4. They grow rice in Viet Nam

…………………………………………………………………………………………………

III. Complete the dialogues with the sentences in the box(1 pt)

- All right - Will you open the door - No problem.

Minh: Oh! It’s too hot.

Hoa: Yes,...........................1.......................................................?

Minh: Yes. Can you help me get that book? It’s too high.

Hoa: .......................................2......................... Here you are.

IV. Combine each of the following pairs of sentences inkhổng lồ one sentence by using so as to or in order to lớn. (1 pt)

1. I enter the room quietly. I don’t want khổng lồ wake my younger sister up.

__________________________________________

2. He is staying up late. He wants lớn see the final football match.

__________________________________________

Đáp án:

I. Choose the best option to lớn complete these following sentences(6 pts)

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - C; 6 - D; 7 - D; 8 - A; 9 - A; 10 - B; 11 - C; 12 - A

II. Change the following sentences inlớn passive sầu voice(2 pts)

1. Christmas tuy vậy is performed for people in town.

2. English is spoken in Canada.

3. This house will be built next year.

4. Rice is grown in Viet Nam.

III. Complete the dialogues with the sentences in the box(1 pt)

1 - Will you open the door

2 - No problem

IV. Combine each of the following pairs of sentences inlớn one sentence by using so as to lớn or in order to lớn. (1 pt)

1. I enter the room quietly in order not lớn wake my younger sister up.

2. He is staying up late so as lớn see the final football match.

Trên đấy là Đề đánh giá 15 phút môn giờ đồng hồ Anh lần 2 học kì 1 lớp 8 kèm câu trả lời. Mời độc giả xem thêm các tài liệu ôn tập giờ Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học tập kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, những bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến đường, ... được cập nhật liên tiếp trên Tìm Đáp Án.