CHIRP LÀ GÌ

chirp /tʃə:p/* danh từ- giờ đồng hồ kêu chiêm chiếp; giờ hót lăng líu (chim); tiếng kêu, tiếng rúc (sâu bọ); tiếng nói của một dân tộc líu lô (tthấp con)- tiếng nói của một dân tộc nhỏ dại nhẻ, ngôn ngữ thỏ thẻ* đụng từ- kêu chiêm chiếp; hót lăng líu (chim); kêu, rúc (sâu bọ); nói líu lô (tphải chăng con)- nói bé dại nhẻ, nói thỏ thẻ- (+ up) hí hửng lên; khiến cho vui vẻ
Dưới đây là gần như mẫu câu tất cả chứa từ "chirp", trong cỗ trường đoản cú điển Từ điển Anh - jualkaosmuslim.comệt. Chúng ta có thể xem thêm phần đa mẫu mã câu này để đặt câu trong trường hợp yêu cầu đặt câu với từ bỏ chirp, hoặc tìm hiểu thêm ngữ chình ảnh áp dụng từ chirp vào cỗ trường đoản cú điển Từ điển Anh - jualkaosmuslim.comệt

1. And your words will chirp from the dust.

Bạn đang xem: Chirp là gì

Và lời ngươi đang thều thào tự trong vết mờ do bụi.

2. In the evening, they return to lớn their roosts, chirp a little more, and go to lớn sleep.

Lúc xế chiều, chúng trlàm jualkaosmuslim.comệc về tổ, kêu chiêm chà hiếp một chút ít rồi đi ngủ.

3. Now that chirp is very characteristic of black holes merging -- that it chirps up at the end.

Bây tiếng âm tkhô giòn lăng líu đấy hết sức đặc trưng Lúc hố black nhập lệ nhau với âm thanh hao đó rung rinc vào phút cuói.

Xem thêm: Thủ Tục Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Nộp Qua Mạng 2021, Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Qua Mạng 2021

4. (Birds chirp) On the other hvà, industrial sounds have sầu been introduced to lớn us a little more recently.

(Tiếng chlặng líu lo) Mặt khác, những âm tkhô nóng công nghiệp đã có rejualkaosmuslim.comews mang đến họ nhiều hơn thời gian cách đây không lâu.

5. WHEN birds wake up in the morning, they often chirp for a while và then fly off in tìm kiếm of food.

KHI mọi chú chyên ổn thức giấc vào buổi sớm, chúng hay kêu chiêm chà hiếp một dịp rồi bay đi kiếm mồi.

6. The đô thị might put up a halfhearted fight, but with hardly a chirp, its inhabitants will be quickly subdued, their resources plucked up lượt thích eggs from an abandoned nest.

Thành hoàn toàn có thể miễn cưỡng chống trả, nhưng lại nhỏng con chlặng không sao đựng được giờ kêu, người dân của nó sẽ đầu sản phẩm mau cđợi, tài nguyên của chúng có khả năng sẽ bị chiếm đem dễ nhỏng lặt trứng vào ổ hoang.

7. 19 And if they say to you: “Inquire of the spirit mediums or of the fortune-tellers who chirp & mutter,” is it not of their God that a people should inquire?

19 Nếu ai bảo những người: “Hãy cầu hỏi đồng nhẵn hoặc thầy tướng là những người nói ríu rkhông nhiều và thì thào”, thì chẳng cần một dân yêu cầu cầu hỏi Đức Chúa Ttránh mình sao?

8. She had just paused & was looking up at a long spray of ivy swinging in the wind when she saw a gleam of scarlet and heard a brilliant chirp, & there, on the top of the wall, forward perched Ben

Cô đang tạm dừng cùng nhìn lên xịt nhiều năm của cây hay xuân đung gửi vào gió khi cô nhận thấy một tia đỏ và nghe một chirp tỏa nắng rực rỡ, cùng sinh hoạt kia, bên trên đỉnh bức tường, phía đằng trước ngồi Ben