Cách Dùng Much Và Many Trong Tiếng Anh

Cách sử dụng some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little and a little

I/ SOME

some: vài ba, 1 vài, 1 ít trong các, một số.some: được xem là bề ngoài số những củaa, an.someđứng trước danh trường đoản cú số những đếm được với danh trường đoản cú ko đếm được.

Bạn đang xem: Cách dùng much và many trong tiếng anh

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 không nhiều sữa trong tủ lạnh lẽo.)

There aresomebooks on the table.(Có vài cuốn sách trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa xác minh rõ số lượng.Sử dụng “some” vào câu hỏi đểthể hiện rõ ý ước ao của người nói, quan trọng đặc biệt vào câu yên cầu cùng đề xuất. Khi kia, người nói mong ước được đáp lại bởi “yes”.

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn sẽ sở hữu 1 ít sữa buộc phải ko?)

*

II/ MANY

many: những.manyhay đứng trước danh từ đếm được.Sử dụng “many” Lúc muốnám chỉ 1 con số Khủng.Được cần sử dụng đa phần trongcâu hỏi với câu lấp định.

EX:

I havemanyfriends here.(Ở trên đây tôi có tương đối nhiều bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường bạn tất cả từng nào tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có nhiều học viên ngơi nghỉ trường này.)

III/ ANY

anykhông có nghĩa khẳng định.anythường xuyên được dùng trongthắc mắc cùng câu đậy định.anyđứng trước danh từ bỏ số các đếm được hoặc danh trường đoản cú ko đếm được.khi đạt câu hỏi vớiany, tín đồ đóý niệm nghi hoặc, lừng khừng điều bản thân hỏi gồm hay không bao gồm.

EX:

Are thereanyoranges?(Có quả cam nào không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không tồn tại quả cam làm sao cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát nào ở bên trong tủ giá không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchthường dùng trongcâu che định cùng câu hỏi.muchđi vớidanh từ không đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có khá nhiều thời hạn.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có khá nhiều chi phí.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot oftức là các, 1 con số nhiềua lot ofthường xuyên được sử dụng trongcâu khẳng định.a lot oflà phương pháp nói không giống củalots of.a lot ofvàlots ofthường đi vớidanh tự ko đếm được với danh từ số những.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm ni mưa các.)

A lot ofstudents are studying in the library.(hầu hết học sinh đang học bài trong thỏng viện.)

There arelots ofpeople here.(Có không ít người dân tại chỗ này.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWdùng cùng với danh tự đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì cần sử dụng đến danh từ bỏ ko đếm được.

Còn muốn biệt lập giữa từng cặp cùng nhau thì chú ý như sau:

Nhìn trong câu tìm xem tất cả ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh từ bỏ đi sau nó hay không, giả dụ gồm thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = không nhiều ) còn không tồn tại thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài )

Các người mua xem ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng sau thấy chữ air không tồn tại s –>không đếm đượcyêu cầu một số loại câu C cùng D, xét tiếp ngôn từ câu ta thấyso smalltức thị hành lang cửa số thừa bé dại –>có tác dụng sút số lượngkhông gian vào phòng nên chọn lựa câu A: little

lấy ví dụ như 2:

I enjoy my lifehere. I have sầu ……………… friends & we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn phía đằng sau cófriends bao gồm sđề nghị nhiều loại câu A với B, xét tiếp thấy enjoy ko kể rakhông tồn tại nguyên tố nào làm cho bớt số lượngfriends nên chọn lựa câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chụ ý**rằng giữaa littlevàlittletất cả một chút khác biệt, tương tự như nlỗi giữaa fewvàfew. Vớia little, ta phát âm rằnghọ có một không nhiều cái gì đó nhưng nó là vừa đủ, còn vớilittlethì nó gồm nghĩavô cùng ít, không được để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một không nhiều chi phí, vừa đủ nhằm đi coi phyên.

I have little money. I really can’t afford to go out= Tôi còn hết sức ít tiền, không được để đi dạo.

VD khác:

There have sầu been few problems with the new system, thankfully!= May mắn là hệ thống new có rất ít vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town= May mắn ráng, đô thị của chúng ta có cực kỳ không nhiều tù hãm.

I’m so pleased that I have few arguments with my family= Tôi vô cùng vui do tôi khôn xiết ít tranh cãi xung đột với mái ấm gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= Thật tuyệt vị tháng này ít có tiết trời xấu.

Hình như những quý khách hàng cũng rất có thể phụ thuộc các dấu hiệu sau để triển khai bài bác.

Nếu gặp ONLY, QUITE thì chọna few, a littleNếu gặp : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewcơ mà không đề xuất để ý gì mặt khác.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại ngay câu A cùng B do phía sau làhouses, tiếp đến ta thấy cóonlyhãy chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have sầu got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. milk.

muchmany

5)………………. shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. homework.

muchmany

7)………………. castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. love sầu vày you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. car parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive sầu here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have sầu ………….. time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. beautiful scenery when we went khổng lồ Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive new flats next to the river.

somea little

19)After Steve sầu tasted the soup, he added ……. salt khổng lồ it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Promoter Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào địa điểm trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive sầu ………….. letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. hope of getting home page that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave sầu ……………… thought khổng lồ his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have sầu khổng lồ delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place lớn live. There’s ………….to vày.

18) Listen carefully, I’m going lớn give sầu you ………. advice.

19) This town is not a very interesting place khổng lồ visit, so ………. tourists come here.

20) I didn’t have sầu …………… money, so I had lớn borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting home page that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought lớn his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have lớn delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place to live sầu. There’slittleto lớn vị.

18) Listen carefully, I’m going lớn give youa little/someadvice.

19) This town is not a very interesting place to lớn visit, sofewtourists come here.