Các mẫu hoa cưới cầm tay đẹp

CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIP.. 17b HÀNG LƯỢC – Địa chỉ: số 17b phố Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Các mẫu hoa cưới cầm tay đẹp

– Xưởng nạp năng lượng hỏi: số 42 ngõ 242 Prúc Viên, Bồ Đề, Long Biên, TP Hà Nội.


*

Hoa Cưới Cầm Tay HT-219

450.000đ


*

Hoa Cưới Cầm Tay HT-253

450.000đ


*

Hoa Cầm Tay HT-401


450.000đ


*

Hoa Cầm Tay HT-440


350.000đ


*

Hoa Cầm Tay HT-420


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-408


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-402


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-403


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-400


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-239


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-314


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-591


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-592


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-598


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-593


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-421


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-419


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-590


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-412


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-404


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-202


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-329


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-422


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-511


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-410


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-416


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-406


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-224


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-218


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-426


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-424


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-414


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-423


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-407


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-237


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-234


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-433


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-431


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-417


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-425


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-409


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-204


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-217


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-551


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-439


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-418


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-430


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-413


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-225


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-213


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-572


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-444


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-427


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-437


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-415


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-110


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-229


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-347


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-446


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-429


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-441


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-428


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-341


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-454


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-435


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-448


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-432


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-308


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-463


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-436


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-453


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-434


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-538


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-438


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-460


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-540


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-442


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-461


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-449


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-541


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-443


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-465


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-451


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-543


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-445


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-466


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-467


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-545


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-447


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-470


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-473


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-561


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-452


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-471


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-554


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-555


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-455


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-474


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-571


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-562


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-456


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-534


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-577


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-568


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-458


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-536


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-580


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-569


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-459


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-542


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-513


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-576


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-462


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-547


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-312


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-579


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-464


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-548


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-351


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-584


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-468


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-549


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-342


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-585


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-469


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-550


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-201


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-589


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-472


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-552


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-207


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-507


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-535


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-553


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-220


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-509


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-556


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-558


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-203


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-509


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-556


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-558


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-560


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-477


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-478


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-502


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-500


450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-281

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-254

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-214

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-205

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-250

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-269

400.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-240

400.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-265

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-267

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-263

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-179

500.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-252

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-186

500.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-259

400.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-102

350.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-262

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-260

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-255

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-270

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-271

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-233

800.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-257

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-227

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-230

Liên Hệ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-238

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-236

800.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-223

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-261

800.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-159

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-161

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-266

900.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-164

550.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-228

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-226

900.000đ


Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-163

500.000đ


Hoa Cưới HT-313


600.000đ


cũng có thể các bạn quan lại tâm: Thuê Xe Cưới – Hoa Trang Trí Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới di động cầm tay, nàng dâu có thể lựa chọn hoa tươi hoặc hoa lụa phần nhiều giúp tôn lên vẻ đẹp nhất của bản thân mình. Thường đang chọn lựa hoa tươi là thiết yếu bởi sự phong phú vào hình dạng, Màu sắc cùng tươi vui hơn. Tuy nhiên, hoa cầm tay bằng lụa cũng có thể có phần nhiều điểm mạnh chất lượng độ bền cao, thực hiện thoải mái ko bị dập, lại rất có thể bảo quản làm lưu niệm.

Xem thêm: Cách Nhận Biết Kim Cương Thô, 5 Mẹo Nhận Biết Kim Cương Thô Tự Nhiên

1. Hoa cầm tay cô dâu dạng tròn

Có thể nói đó là kiểu hoa cưới cầm tay phổ hải dương nhất, do mẫu mã nhỏ dại gọn gàng, đơn giản, nhẹ nhàng không gây vướng víu lúc vắt bên trên tay đi lại. Hoa cầm tay dạng tròn được kết thành từ không ít các loại hoa, các Màu sắc khác biệt theo tđọng trường đoản cú thành các lớp dạng hình tròn trụ. Đặc điểm: thiết kế đơn giản dễ dàng, gọn gàng hoa được gặm vào một trong những khối hận mút tròn không yêu cầu nhằm cả cuống, tay thế dịu, thuận lợi chụp ảnh sống bất kỳ khía cạnh như thế nào, phối hợp nhiều một số loại hoa đem lại màu sắc lôi cuốn cho bó hoa cưới di động. Hoa tương thích đến mẫu mã hoa cầm tay dạng tròn: hoả hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới cầm tay dáng nđính với nhiều hoa lá được xếp theo sản phẩm công nghệ kiêu căng phải chăng khác nhau quanh trục tròn, các cành hoa xòa ra tạo thành thành quyết mái vòm. Thiết kế hoa di động mẫu mã này chúng ta dễ dãi phối hợp các một số loại bông hoa không giống nhau hoặc chỉ dùng 1 loại độc nhất. Phần cuống hoa sẽ tiến hành thắt dây ruy băng điệu đà thiếu phụ tính. Hoa thích hợp đến đẳng cấp hoa cưới cầm tay dáng vẻ ngắn: hoả hồng, hoa chủng loại đơn, hoa thược dược…

3. Hoa di động cô dâu dạng thác nước

Đây là hình trạng hoa cưới di động cầm tay thịnh hành ngơi nghỉ các nướ Châu Âu, phần hoa khổng lồ được xếp ở bên trên đỉnh cùng nhỏ dại dần dần xuống phía dưới cùng kết thành từ không hề ít hoa lá bự nhỏ. Thiết kế hoa cầm tay dạng này hơi cổ điển, sang trọng, phần đuôi rũ lâu năm chuyển động uyển gửi theo nhịp bước của nàng dâu mạng lại vẻ mềm dịu, thướt tha. Loại hoa tương thích cho kiểu dáng hoa di động cầm tay cô dâu dạng thác nước: hoa lan Trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài các nhân tố trên, Lúc chọn hoa cưới di động cô dâu rất cần được để ý một vấn đề sau:

+ Chọn hoa di động cầm tay thuộc tông cùng với phong thái trang trí tiệc cưới: Phông nền trang trí tiệc cưới hầu như sẽ theo một tông màu chủ đạo, nhất quán trường đoản cú khăn trải bàn, nền, rạp cho đến cổng hoa cùng phục trang cô dâu chú rể. Vì thay, Khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu lioflower.com rất cần được phù hợp với phong thái trang trí tiệc cưới đã đem về cho mình sự phối hợp hoàn hảo nhất tốt nhất.

+ Chọn hoa di động cầm tay cô dâu tương xứng với bộ đầm cưới: Để mang đến một vẻ rất đẹp hoàn hảo duy nhất mang đến cô dâu trong ngày cưới, ko chỉ với trang điểm, xiêm y với phụ kiện, hoa di động cô dâu cũng cần tương xứng với loại trang phục hiện đại xuất xắc truyền thống lâu đời, váy màu trắng tuyệt màu đỏ. Một bóa hoa cưới di động đẹp mắt với cân xứng sẽ có tác dụng cô dâu càng thêm khá nổi bật và hoàn hảo nhất trong ngày quan trọng.

Xem thêm: Đốt Nhiên Liệu Hóa Thạch - Hơn 8 Triệu Người Chết Sớm Mỗi Năm Do Ô Nhiễm

+ Chọn hoa cưới cầm tay theo mùa: Với từng mùa trong năm sẽ sở hữu được đông đảo các loại hoa riêng rẽ đem đến các vẻ rất đẹp không giống nhau và cũng tác động mập đến Ngân sách bó hoa di động cầm tay. Đó cũng là nguyên nhân những cô dâu hãy lựa chọn hoa di động theo mùa để bảo đảm an toàn có một bó hoa đẹp mắt lại bảo đảm an toàn tính kinh tế tài chính.


Chuyên mục: Blogs