Biên Bản Họp Bổ Nhiệm Cán Bộ

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng, giám đốc được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng, giám đốc là mẫu biên bản ghi chép lại nội dung chi tiết cuộc họp của cán bộ chủ chốt để đề nghị bổ nhiệm lại đối với chức danh hiệu trưởng, giám đốc.

Bạn đang xem: Biên bản họp bổ nhiệm cán bộ

Nội dung trong mẫu biên bản cần trình bày rõ ràng cụ thể chi tiết các thông tin như: thời gian địa điểm cuộc họp, thành phần tham dự, nội dung cuộc họp...Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.


(1)................

(2)..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----------
….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT V/v đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm

- Địa điểm: tại ………………...............................................................................

II. Thành phần

- Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

- Số lượng được triệu tập:

- Có mặt: ……/…. Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ……..…………….......

Xem thêm: Tiệm Photo Giá Rẻ Tphcm - Top 20 Tiệm Photocopy Gần Đây Ở Sài Gòn

- Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………….. chức danh………………………….

- Thư ký Hội nghị: đ/c ……………...……chức danh ………………………....

III. Nội dung

1. Nêu nhu cầu bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình thực hiện nhân sự; Điều kiện bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị bổ nhiệm lại.

3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại:

Kết quả:

- Số phiếu phát ra:..............phiếu

- Số phiếu thu về:...............phiếu

- Số phiếu hợp lệ:...............phiếu

- Số phiếu không hợp lệ:...............phiếu.

- Số phiếu đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại: ..….phiếu/……. phiếu (…….%)

- Số phiếu không đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại:……phiếu/….... phiếu (.....%)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.