BẢN KHAI NHÂN KHẨU 2007

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG AN -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc -------

Số: 698/2007/QĐ-BCA(C11)

thủ đô hà nội, ngày 01 mon 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢNLÝ CƯ TRÚ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Bản khai nhân khẩu 2007

Ban hành 15 biểu mẫu mã nhằm thực hiện trong đăng ký, làm chủ cưtrú, gồm:

1. Bản knhì nhân khẩu (cam kết hiệuHK01).

2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu,nhân khẩu (ký kết hiệu HK02).

3. Phiếu xác minc hộ khẩu, nhânkhẩu (cam kết hiệu HK03).

4. Phiếu biết tin thay đổi về hộkhẩu, nhân khẩu (ký hiệu HK04).

5. Phiếu khai báo trợ thì vắng ngắt (kýhiệu HK05).

6. Phiếu theo dõi làm hồ sơ hộ khẩu(ký kết hiệu HK06).

7. Giấy gửi hộ khẩu (cam kết hiệuHK07).

8. Sổ hộ khẩu (ký hiệu HK08).

9. Sổ trợ thì trú (cam kết hiệu HK09).

10. Sổ theo dõi và quan sát giải quyết và xử lý hộ khẩu(ký hiệu HK10).

11. Sổ ĐK thường xuyên trú (ký hiệuHK11).

12. Sổ ĐK tạm trú (ký kết hiệuHK12).

13. Sổ mừng đón lưu trú (ký kết hiệuHK13).

14. Túi làm hồ sơ hộ khẩu (cam kết hiệuHK14).

15. Thống kê hộ khẩu, nhân khẩu(cam kết hiệu HK15).

Điều 2.Nội dung, hiệ tượng, quy biện pháp những biểu chủng loại triển khai thốngduy nhất theo mẫu vì Hội đồng chuẩn hoá Tổng cục Chình họa sát đề nghị phê chăm chút (có phụlục kèm).

Điều 4.Tổng viên trưởng Tổng viên Chình ảnh gần cạnh Chịu trách nát nhiệm hướngdẫn thực hiện, lập planer in, chất vấn, đôn đố vấn đề triển khai, đảm bảo an toàn bài toán thựchiện nay thống tốt nhất bên trên Việt Nam.

Điều 5.Các Tổng viên trưởng, Thủ trưởng những đơn vị trực trực thuộc Bộtrưởng, Giám đốc Công an các thức giấc, tỉnh thành trực thuộc TW chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG TRUNG TƯỚNG Trần Đại Quang

MẪU HK01

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho tất cả những người từ đủ 14 tuổi trsinh sống lên)

1. Họ cùng thương hiệu knhị sinh: (<1>) ......................................................................... 2. Giới tính:…………..

3. Họ cùng tên thường gọi khác (nếu có): ....................................................................................................

4. Sinch ngày …....... /…...... / ............. 5. Nơi sinh: .......................................................................

6. Quê quán: (2) .............................................................................................................................

7. Dân tộc: …………… 8. Tôn giáo: …………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: .......................................

10. Nơi thường trú: .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

11. Chổ làm việc hiện tại nay: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

12. Trình độ học vấn: (3)13. Trình độ chăm môn: (4) ...................................................................

14. Biết giờ đồng hồ dân tộc bản địa không nhiều người: ……………….. 15. Biết nước ngoài ngữ: .............................................

16. Nghề nghiệp, phục vụ, khu vực thao tác làm việc hiện nay nay: .......................................................................

17. Từ đầy đủ 14 tuổi trở lên đến ni nơi đâu, làm gì:..........................................................................

TỪ THÁNG, NĂM ĐẾN THÁNG, NĂM

CHỖ Tại (Ghi rõ số nhà, mặt đường phố; làng mạc, ấp, bạn dạng, xã/ phường/ thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu sinh hoạt quốc tế thì đứng tên nước)

NGHỀ NGHIỆPhường, NƠI LÀM VIỆC

18. Tiền án:

BỊ BẮT NGÀY

TỘI DANH, ÁN PHẠT

19. Quan hệ gia đình: (Bố, mẹ;anh, chị, em ruột; vợ/ ông xã, con) (5<2>)

TT

HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM

Quan hệ

Nghề nghiệp

CHỔ Ở HIỆN NAY (6<3>)

Nam

Nữ

................, ngày ....... tháng ....... năm ........... NGƯỜI KHAI HOẶC VIẾT HỘ (Cam đoan; ký, ghi rõ chúng ta tên)

MẪU HK02

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày thứ nhất mon 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vày - Hạnh phúc-------

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:

……………………………………………………….. …………………………………………………………

Họ và tên người báo: (*)..................................................................................................

Chỗ sinh hoạt hiện nay nay:..............................................................................................................

……………………………………………………….. Điện thoại:........................................

Quan hệ cùng với công ty hộ: (*).....................................................................................................

Họ và tên công ty hộ:………………………………….. Sổ hộ khẩu số: .................................

Chỗ sống hiện nay nay:...............................................................................................................

…………………………………………………………. Điện thoại:......................................

NỘIDUNG THAY ĐỔI:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Xem thêm: Guide: How To Choose A Career Path, Guide: How To Choose A Career

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........., ngày ...... tháng ..... năm .......... Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (Ghi rõ văn bản, ký kết cùng ghi rõ chúng ta tên)

..........., ngày ...... tháng ..... năm .......... NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

MẪU HK05

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 mon 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG(Phần lưu lại tại Công an xã/ phường/ thị trấn)

Số:......./TV(Liên 1)

1. Họ và tên: (1).....................................................................2. Giới tính: …………………….

3. Sinc ngày …... / …... /…...... 4. CMND/ Hộ chiếu số: ………………. 5. Điện thoại...............

6. Nơi cư trú: (2).................................................................................................................

7. Tạm vắng vẻ từ ngày ......………./......………/ …........... Đến ngày ......……./ ....………. / .......

8. Lý do trợ thì vắng ngắt cùng vị trí đến: (3)..........................................................................................

.........................................................................................................................................

…............, ngày ....… tháng ….... năm …...... TRƯỞNG CÔNG AN: (4) (Ký, ghi rõ họ tên)

…............, ngày ....… tháng ….... năm …...... NGƯỜI KHAI BÁO (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Viết chữ inhoa đầy đủ vệt. (2) Thường trú/ tạm thời trú. (3) Ghi rõ số nhà,mặt đường phố; tổ, làng, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận, huyện; tỉnh/ thị thành.(4) Xã/ phường/ thị trấn.

MẪU HK06

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày thứ nhất mon 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc-------

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG(Phần cấp cho người tạm thời vắng)

Số:......./TV(Liên 2)

1. Họ cùng tên: (1).....................................................................2. Giới tính: …………………….

3. Sinc ngày …... / …... /…...... 4. CMND/ Hộ chiếu số: ………………. 5. Điện thoại...............

6. Nơi cư trú: (2).................................................................................................................

7. Tạm vắng tanh từ ngày ......………./ ......………/…........... Đến ngày ......……./ ....………. / .......

8. Lý vị tạm thời vắng tanh và chỗ đến: (3)..........................................................................................

.........................................................................................................................................

…............, ngày ....… tháng ….... năm …...... TRƯỞNG CÔNG AN: (4) (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

…............, ngày ....… mon ….... năm …...... NGƯỜI KHAI BÁO (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Viết chữ inhoa đủ lốt. (2) Thường trú/ lâm thời trú. (3) Ghi rõ số nhà,mặt đường phố; tổ, làng, ấp, phiên bản, xã/ phường/ thị trấn; quận, huyện; tỉnh/ thị trấn.(4) Xã/ phường/ thị xã.

MẪU HK07

(Banhành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 mon 7 năm 2007)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc-------

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

Số:...../GCHK

1. Họ và tên: ..................................................................................2. Giới tính: …………….

3. Họ và tên gọi không giống (ví như có):............................................................................................

4. Sinh ngày …...... / …...... /…........... 5. Nơi sinh:............................................................

6. Quê quán:.....................................................................................................................

7. Dân tộc: ………….. 8. Tôn giáo:……………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: .................................

10. Nơi hay trú:............................................................................................................

.........................................................................................................................................

11. Nơi chuyển đến:...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

12. Lý vị chuyển:..............................................................................................................

13. Họ và tên nhà hộ:…………………………… 14. Sổ hộ khẩu số: ........................................

15. Quan hệ với chủ hộ:.....................................................................................................