Bài Tập Về Lượng Từ Trong Tiếng Anh Có Đáp Án

Khi muốn miêu tả, thể hiện số lượng đối với một vật trong tiếng Anh thì chúng ta sử dụng lượng từ (quantifiers).

Bạn đang xem: Bài tập về lượng từ trong tiếng anh có đáp án

Đây là một chủ điểm ngữ pháp tuy đơn giản nhưng rất dễ gây nhầm lẫn nếu các bạn không nắm rõ về định nghĩa cũng như cẩn thận khi sử dụng.

Trong bài viết này, jualkaosmuslim.com sẽ giới thiệu cho các bạn các bài tập từ lượng từ trong tiếng Anh để giúp các bạn hiểu rõ và nhớ lâu hơn nhé!


1. Định nghĩa về lượng từ

*
*
*
*
*
Homework

4.1. Điền some hoặc any vào chỗ trống

I don’t have …………… paper.Is there …………… petrol in the car?I buy ……………fruit, but I don’t have ……………vegetables.Do you have …………… stamps? I need two.I need ……………butter to make a cake.I don’t have ……………free time today. Sorry.Are there…………… potatoes in the basket?There is ……………ink-pot on the table.Đáp ánanyanysome-anyanysomeananysome

4.2. Điền vào chỗ trống: HOW MUCH hoặc HOW MANY

………………………..beer is there in the fridge?……………………………..eggs do you want?……………………..languages do you speak?……………………..people are there in the class.………………………..days are there in a week.………………………..milk do you drink every day?…………………………..kilos of rice do you want?…………………………soda does she want?Đáp ánHow muchHow manyHow manyHow manyHow manyHow muchHow manyHow much

4.3. Chia động từ

What time ……………… you (go) ………………….. to school?Lan (watch) ……………………….. T.V three times a week.Nam and Ba often (go) ………………………. fishing on Sunday.We (not go) ………………………… to school on Sunday.My brother likes jogging.

Xem thêm: Lộ Diện Top 4 Giọng Hát Việt Nhí Chung Kết, Lộ Diện Top 4 Giọng Hát Việt Nhí 2021

He ( jog) …… every morning. At the moment, he (jog)……. in the park.What is she doing ? -She (cook)………………………… lunch.Where is Ba? He (be) ………………. in the yard. He (play)………………………… badminton.Hoa (not read)………………………….. book now, he (do)…………………….. his homework.They (do) …………………………………….. their homework in the evening.Nam (visit) ………………………………… Hue this summer vacation.Đáp ándo you gowatchesgodon’t gojogs – is joggingis cookingis – is playingisn’t reading-is doingdois going to visit

4.4. Điền a / an / some / any vào chỗ trống

There is ……………… banana in the basket.I need ………………tea.Are there ………………tomatoes in the fridge?We have ………rice, but we don’t have ……meat.There’s ………………orange on the table.I’d like ………………apple juice.He has …………TV and …………computer.Would you like ………………ice- cream?I have………….. friends in Hue.Do you have ……………dogs or cats at homeWould you like ………………cup of teaI would like……………… cakes, please.Can I have …………glass of milk?Thank you. And ………box of chocolates would be fine.Đáp ánasomeanysome –anyansomea – asomesomeanyasomeaa

Trên đây là tổng hợp bài tập và lý thuyết phân biệt các lượng từ trong tiếng Anh, đây là điểm ngữ pháp hết sức quan trọng vì vậy chúng tôi hy vọng với bài viết trên các bạn đã có thể nắm rõ cách sử dụng và phân biệt các lượng từ.