Bài tập tính ph có đáp án

Hóa học 12 Sinh học 12 Lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 Công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
Hóa học tập 11 Sinch học 11 Lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 Công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
Hóa học tập 10 Sinh học 10 Lịch sử 10 Địa lí 10 GDCD 10 Công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
Hóa học 9 Sinch học tập 9 Lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 Công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc với thẩm mỹ 9
Lớp 8
Hóa học tập 8 Sinc học 8 Lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 Công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc và thẩm mỹ 8
Lớp 7
Sinh học 7 Lịch sử 7 Địa lí 7 Khoa học tập tự nhiên 7 Lịch sử cùng Địa lí 7 GDCD 7 Công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc với mỹ thuật 7
Lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 Công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ yên cầu, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 Mỹ thuật 6
Chương 1 : Sự điện li Cmùi hương 2: Nito lớn - Photpho Chương thơm 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cương cứng về hóa học hữu cơ
Trắc nghiệm hóa 11 bao gồm lời giải và giải mã chi tiết 300 bài xích tập về sự điện li của nước, pH, chất chỉ thị ax..

Câu hỏi 1 : Trộn 50ml dung dịch NaOH 0,1M cùng với 50ml dung dịch HCl 0,1M. pH của dung dịch chiếm được sau phản nghịch ứng là:

 

A  0. B 1. C 7. D 13.

Bạn đang xem: Bài tập tính ph có đáp án


Lời giải chi tiết:

Ta thấy: nNaOH = nHCl = 0,005 mol

=> NaOH phản ứng toàn vẹn cùng với HCl

=> Sau phản bội ứng thì hỗn hợp chỉ có NaCl => pH = 7

 Đáp án C


Câu hỏi 2 : Trộn 100ml dung dịch HCl 0,1M với V ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M, sau làm phản ứng nhận được dung dịch gồm pH = 12,7. Giá trị của V là:

A 50 ml. B  100 ml. C 150 ml. D  200 ml.

Lời giải chi tiết:

nH+ = nHCl = 0,01 mol; nOH- = 2nBa(OH)2 = 0,2V mol

pHsau = 12,7 > 7 => OH- dư => pOH = 14 - 12,7 = 1,3 => = 10-1,3

H+ + OH- → H2O

Bđ: 0,01 0,2V

Pư: 0,01 → 0,01 

Sau: 0 0,2V - 0,01

(left< OH^ - ight> = fracn_OH^ - V lớn 10^ - 1,3 = frac0,2V - 0,010,1 + V) => V = 0,1 lít

Đáp án B


Câu hỏi 3 : Cho hỗn hợp A đựng H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3M. Trộn 300 ml dung dịch A cùng với V lít dung dịch B bao gồm NaOH 0,2M với KOH 0,29M nhận được dung dịch C bao gồm pH = 2. Giá trị của V là

A 0,134. B 0,424. C 0,441. D 0,414.

Xem thêm: Máy Chủ Nhà Cung Cấp Wmi Là Gì ? Wmi Provider Host (Wmiprvse


Lời giải đưa ra tiết:

Trong A : nH+ = 2nH2SO4 + nHNO3 + nHCl = 2.0,1.0,3 + 0,2.0,3 + 0,3.0,3 = 0,21 mol

Trong B : nOH- = nNaOH + nKOH = 0,2V + 0,29V = 0,49V mol

Dung dịch sau khoản thời gian trộn bao gồm pH = 2 => MT axit => H+ dư, OH- hết

H+ + OH- → H2O

Bđ: 0,21 0,49V

Pư: 0,49V ← 0,49V

Sau: 0,21 - 0,49V 0

pH = 2 => = 10-2 => (frac0,21 - 0,49V0,3 + V = 10^ - 2) => V = 0,414 lkhông nhiều = 414 ml

Đáp án D


Câu hỏi 4 : Hòa tan m gam Na vào nước được 100 ml hỗn hợp tất cả pH = 13. Giá trị của m bằng

A 0,23 gam B 2,3 gam C 3,45 gam D 0,46 gam

Lời giải đưa ra tiết:

pH = 13 => pOH = 1 => = 0,1 M => nNaOH = 0,01 mol = nNa ( BT ngulặng tố )

=> m = 0,23g

Đáp án A


Câu hỏi 5 : Dung dịch X cất các thành phần hỗn hợp NaOH 0,25M với Ba(OH)2 0,15M hỗn hợp Y chứa các thành phần hỗn hợp H2SO4 0,5M và HNO3 0,2M.Trộn V lít hỗn hợp X với V’ lit dung dịch Y chiếm được dung dịch Z tất cả pH =3. Tỉ lệ V/V’ là

A 2,17 B 1,25 C 0,46 D 0,08

Câu hỏi 6 : Cho m gam tất cả hổn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa hỗn hợp axit HCl 1 M cùng axit H2SO4 0,5 M thu được 5,32 lkhông nhiều H2 (làm việc đktc) với dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y gồm pH là:

A 1B 2C 6D 7

Câu hỏi 7 : Trộn 100ml hỗn hợp (có Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, giá trị pH của dung dịch X là:

A 1B 2C 6D 7

Lời giải bỏ ra tiết:

(egingathered left. egingathered n_Ba(OH)_2 = 0,01mol hfill \ n_NaOH,,,,,,, = 0,01mol hfill \ endgathered ight},, Rightarrow ,n_OH^ - = 2.n_Ba(OH)_2 + n_NaOH = 0,03(mol) hfill \ left. egingathered n_HCl,,,,,, = 0,005mol hfill \ n_H_2SO_4 = 0,015mol hfill \ endgathered ight},, Rightarrow ,n_H^ + = n_HCl + 2.n_H_2SO_4 = 0,035(mol) hfill \ endgathered )

Lúc trộn xẩy ra bội nghịch ứng trung hoà dạng ion là:

H+ + OH-à H2O

0,035 0,03

nH+ (d­ư) = 0,035 - 0,03 = 0,005 (mol) => = 0,005/(0,1+0,4) = 0,01

= 0,01 = 10-2 (mol/lít) Þ pH = 2

Đáp án B


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 : Trộn 200 ml dd tất cả hổn hợp tất cả HNO3 0,3M với HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit chiếm được dd bao gồm pH = 3. Vậy a có giá trị là:

A 0,39 B 0,798C 0,399 D 0,398

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: ∑nH+ = 0,2(0,3+ 0,5) = 0,16 mol; nOH- = 0,4.a

Sau lúc phản ứng xảy ra hỗn hợp nhận được tất cả pH= 3 chứng minh axit dư.

sau phản ứng = (0,16-0,4a)/ 0,4 = 10-3

 Vậy a = 0,399

Đáp án C


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 : Thể tích của n­ước bắt buộc cung cấp 15 ml dung dịch axit HCl tất cả pH=1 nhằm đ­ược hỗn hợp axit tất cả pH=3 là:

A 1,68 lkhông nhiều B 2,24 lít C 1,12 lkhông nhiều D 1,485 lít

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

hotline thể tích nước nên thêm là Vml. Số mol H+  ko đổi trước cùng sau trộn loãng nên:

15.10-1 = (15+ V).10-3

V= 1485ml = 1,485 lít

Đáp án D


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 : Thêm 90 ml n­ước vào 10 ml dung dịch NaOH tất cả pH=12 thì thu đ­ược hỗn hợp có pH là:

A 3B 1C 11D 13

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

*


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 : Tính pH của dung dịch dd HCl 2.10-7M

A pH = 6,700 B pH = 6,617 C pH = 2 D pH = 11

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

Ta thấy: Ca = 2.10-7  ≈ (sqrt K_H_2O = 10^ - 7)đề nghị cần yếu làm lơ sự phân li của H2O.

HCl → H+  + Cl-

2.10-7→ 2.10-7

H2O (undersetoversetlongleftrightarrow) H+ + OH- KH2O = 10-14

Bđ: 2.10-7

Pli: x x x

Sau: x + 2.10-7 x

=> KH2O = = (x + 2.10-7).x = 10-14

=> x = 4,142.10-8

=> = x + 2.10-7 = 4,142.10-8 + 2.10-7 = 2,4142.10-7

=> pH = -log = 6,617

Đáp án B


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 : Tính pH của hỗn hợp HNO2 0,2M biết Ka = 4.10--4

A 2B 1C 0,6D 2,05

Đáp án: D


Phương thơm pháp giải:

Các quá trình năng lượng điện li của

HNO2 (overset leftrightarrows ) H+ + NO2- Ka = 4.10-4

H2O(overphối leftrightarrows ) H+ + OH- Kw = 10-14

Để tính pH của hỗn hợp thì ta buộc phải đi tìm kiếm mật độ H+ có vào dung dịch. Mà độ đậm đặc H+ này rất có thể vày HNO2 và H2O phân li ra.

Để xét coi bao gồm bỏ qua mất sự điện li của H2O tạo nên H+ hay là không ta so sánh tích số

Ka.Ca cùng với Kw

Nếu Ka. Ca >> Kw thì bỏ qua sư năng lượng điện li của H2O

Nếu Ka. Ca ≈ Kw thì tính đến việc năng lượng điện li của H2O


Lời giải chi tiết:

Các quá trình năng lượng điện li:

HNO2 (overset leftrightarrows ) H+ + NO2- Ka = 4.10-4

H2O (overphối leftrightarrows ) H+ + OH- Kw = 10-14

Ta thấy: Ka.Ca = 0,2.4.10-4 = 8.10-5 > > Kw = 10-14. Do vậy sự phân li của H2O tạo thành H+ là ko đáng chú ý. Vì vậy bỏ lỡ sự năng lượng điện li của H2O. Dung dịch chỉ tất cả sự năng lượng điện li của HNO2

HNO2 (overmix leftrightarrows ) H+ + NO2- Ka = 4.10-4

ban đầu: 0,2

phân li: x x x

cân nặng bằng: (0,2 - x) x x

Ta có:(Ka = m. m over m = x^2 over 0,2 - x = 4.10^ - 4(*))

Cách 1: Giải phương thơm trình bậc 2

→ x2 + 4.10-4x - 0,2.4.10-4 = 0

→ x = 8,7465.10-3 (M)

= x = 8,7465.10-3 (M)

→ pH = -lg = -lg(8,7465.10-3) = 2,058 

Cách 2: Ta thấy (Ca over Ka = 0,2 over 4.10^ - 4 = 500) (Chỉ phải Ca bự vội 100 lần Ka là coi nhỏng x vô cùng nhỏ)

→ x +> = x = 8,944.10-3 (M)

→ pH = -lg = -lg(8,944.10-3) = 2,048 ≈ 2,05

 Đáp án D


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 : Tính pH của 400 ml hỗn hợp (bao gồm H2SO4 0,025 M cùng HCl 0,05 M) ?

A 1B 2C 6D 7

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

*


Lời giải bỏ ra tiết:

pH của HCl = 5 => = 10-5 => nHCl = CM. V1 = 10-5V1

pH của NaOH = 9 => pOH = 14 – 9 = 5 => = 10-5 => nNaOH = CM.V2= 10-5.V2

Vì dd sau phản ứng thu được gồm pH = 8 > 7 => môi trường thiên nhiên bazo => dư OH-

=> pOH = 14 – 8 = 6

=> dư = 10-6

H+ + OH- → H2O

Ban đầu(mol) 10-5V1 10-5.V2

Phản ứng (mol) 10-5V1 10-5V1

Sau pư (mol) 0 10-6(V1+ V2)

Ta có: nOH- ban sơ = nOH- pư + nOH- dư

=> 10-5.V2 = 10-5V1 + 10-6(V1+ V2)

=> 10-5.V2 – 10-6V2 = 10-5V1 + 10-6V1

=> 9.10-6V2 = 1,1.10-5V1

 ( = > fracV_1V_2 = frac9.10^ - 61,1.10^ - 5 = frac911)